Miljöbyggnad 3.0 är en nylansering och uppdatering av certifieringssystemet Miljöbyggnad - som har bidragit till att byggbranschen tagit ett rejält kliv vad gäller miljöriktigt byggande och kvalitetssäkring. Certifieringen miljöbyggnad har inneburit kontroll av dokumentation före byggandet och efter att byggnaden har varit i drift i två år. I Miljöbyggnad 3.0 skärps kraven nu ytterligare.

– För att behålla certifieringen i 3.0 ska innehavaren vart femte år rapportera in dataunderlaget för granskning och visa att byggnaden bibehållit sin miljöprestanda, säger Åsa Wahlström, adjungerad professor i installationsteknik. Hon har tillsammans med Bengt Wånggren, vd Green Sweden Green Building Council, och universitetslektorn Catarina Warfvinge, Miljöbyggnadschef på Sweden Green Building Council, lett arbetet med E2B2-projektet Miljöbyggnad 3.0.

Åsa Wahlström berättar även om andra viktiga förändringar som sker på energiområdet:

– Vi har sett hur ny solenergiteknik och nytänkande stadsutveckling, där man exempelvis tillvaratar överskottsvärme från lokala verksamheter, möjliggör en lokal energiproduktion på ett helt annat sätt än tidigare. Det kan få stora konsekvenser för fastighetsbranschen. Fastighetsägare och boende kan mer direkt ta miljöansvar och vi får en snabbare tillväxt av den förnybara energin. Därför vill Miljöbyggnad se fler lokala system för förnybar energi i fastigheten eller i området, säger Åsa Wahlström.

Miljöbyggnad ska säkerställa att Sverige når miljömålen och på så sätt bidrar till FN:s globala mål. Ambitionen är att certifieringen ska få ett brett genomslag i fastighetsstocken. Därför premieras alltid bästa tillgängliga teknik.

– Bästa sättet att göra det är att ställa funktionskrav. Annars riskerar man att skapa olyckliga låsningar vid en viss teknik. Därför är det bra att vi nu kan skifta över kraven från tekniska lösningar till funktionskrav för ventilation, liksom i alla andra indikatorer, säger Åsa Wahlström.

Läs mer om det nya systemet och ladda ned manualen

Uppdaterad den