I regeringsuppdraget ingår att Boverket ska:

  • stödja kommunerna i deras arbete med klimatanpassning av den byggda miljön
  • identifiera behov av underlag och vägledning för klimatanpassning av ny och befintlig bebyggelse
  • bedriva kompetenshöjande insatser på området
  • samordna underlag som expertmyndigheter och forskning tillhandahåller om klimateffekter och klimatanpassning av bebyggelse och presentera underlaget på ett användarvänligt sätt
  • bedriva främjande och vägledande arbete om de verktyg och processer som är relevanta för klimatanpassning av den byggda miljön
  • följa utvecklingen inom området klimatanpassning och analysera vad det innebär för ny och befintlig bebyggelse.

På Regeringskansliets webbplats kan du ladda ner hela uppdragsbeskrivningen.

Uppdaterad den