Kommittén för modernare byggregler ska enligt kommitténs direktiv lämna tre betänkanden. Kommitténs uppdrag för detta delbetänkande är att utreda behovet av styrmedel för att minska miljöpåverkan inklusive minskad spridning av särskilt farliga ämnen under byggprocessen

– Målen för förslagen är att främja och driva på utvecklingen av en resurseffektiv byggmaterialanvändning under byggnadsverkens hela livscykel, genom att möjliggöra medvetna materialval och underlätta utveckling inom området, säger Kurt Eliasson och Anna Sander, utredare i kommittén.

Kommittén presenterar två förslag:

Innehållsförteckningar för byggprodukter

Ett hinder för resurseffektiv användning av byggprodukter är brist på information om innehållet. Kommittén föreslår därför att krav på innehållsförteckningar införs i EU:s byggproduktförordning. Regeringen bör arbeta på europeisk nivå för att åstadkomma detta. Innehållsförteckningar för byggprodukter underlättar kravställande och möjliggör medvetna val av produkter och material. Det ökar förutsättningarna för återanvändning och återvinning och minskar risken för att miljö- och hälsorisker byggs in i nya byggnader.

– Informa­tionen från innehållsförteckningar tillsammans med information från den loggbok som Boverket nyligen har föreslagit, visar vilka byggprodukter som finns i ett byggnadsverk och vad de innehåller. Det underlättar inventering av produkter och material i samband med renovering, sanering eller rivning, säger Kurt Eliasson, utredare i kommittén för modernare byggregler.

Främjandepaket för resurseffektiva byggmaterialval i Sverige

Val av byggmaterial är av central betydelse för att uppnå resurseffektiv byggmaterialanvändning, då det påverkar möjligheterna till återanvändning eller återvinning. Kommittén föreslår därför att regeringen ska uppdra åt Vinnova att från och med 2019 och under tio år framåt:

  • Samla grupper av beställare för att möjliggöra resurseffektiva byggmaterialval och öka efterfrågan på byggprodukter som har potential att återanvändas och återvinnas.
  • Lämna bidrag till utvecklings- och forskningsstudier i syfte att åstadkomma nära-nollavfallsbyggnader.
  • Sprida information om erfarenheterna från beställargruppernas arbete och utvecklings- och forskningsstudier till andra beställare, arkitekter, tekniska konsulter och övriga relevanta mottagare.

– Det pågår många lovvärda initiativ inom byggsektorn, men det krävs ytterligare drivkrafter, kunskap och sam­verkan för att uppnå resurseffektiva byggmaterialval, säger Anna Sander, utredare i Kommittén för modernare byggregler.

Läs hela betänkandet här

Uppdaterad den