Stödet kan lämnas till projekt som bedrivs av företag och organisationer som introducerar ny teknik inom områden som:

  • Bostadens utformning och gestaltning. Innovativa och smarta lösningar med yteffektiva bostadsutformningar kan leda till minskad miljöpåverkan och kan även främja sociala relationer och umgänge.
  • Livscykelanalyser (LCA). Stödet kan användas till att bekosta verktyg, LCA-expertis, inhämtning av data, dokumentation och spridning av resultat. I LCA ingår material- och avfallshantering som i sig har stor potential för effektivisering och miljövinster. Även testpiloter av EU-kommissionens hållbarhetssystem för byggnader Level(s), som är ett ramverk för att förbättra byggnaders hållbarhet.
  • Inomhusmiljö. Exempelvis kan nya lösningar för ventilation i byggnader förbättra luftkvaliteten och därmed hälsan för de boende.
  • Digitalisering kopplat till boendet kan effektivisera de olika processerna.
  • Industriellt byggande som har potential att minska förbrukning av material och kostnaden för byggande.

Stödet lämnas enligt EU:s statsstödsregler och stödnivån varierar mellan 15 procent och 100 procent, beroende på vem som söker och vilka åtgärder som ska genomföras. Juridiska personer som till exempel landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, organisationer, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser kan söka.

Ansökan görs hos Boverket. Under 2018 kommer det att vara en ansökningsomgång som pågår från den 1 augusti till och med den 8 oktober.

Läs mer om stödet och hur du gör för att ansöka.

Uppdaterad den