I utlysningen som stängde i maj godkänns nu 25 av 76 projektansökningar av Energimyndigheten. Den totala projektvolymen är nära 77 miljoner kronor varav stödet från Energimyndigheten består av nära 54 miljoner kronor, resterande är finansiering från näringslivet.

Forskningen genomförs inom följande områden:

  • Digitalisering, teknik och beteende
    Några av projekten kommer att utveckla kunskap om digitalisering och datahantering för bättre analys och styrning. Kopplingar mellan människor, teknik och beteende är i fokus i flera projekt, bland annat undersöks hur skolelever upplever sin inomhusmiljö och hur den kan optimeras.
  • Bättre underlag för optimering av energi
    Många av projekten förväntas också bidra till bättre energiberäkningar eller bättre beslutsunderlag inför exempelvis renovering. Några projekt studerar hur ekonomi och energi hänger ihop, exempelvis hur priser på fastigheter påverkas av energiprestandan.
  • Tekniskt fokus för bättre byggnader
    Flera projekt har ett rent tekniskt fokus och bygger kunskap om exempelvis klimatskalets täthet och isoleringsförmåga, mer energieffektiva ventilationssystem, risker kring fukt i energieffektiva byggnader, nya material och ny förnybar energiproduktion på byggnadsnivå.

Urvalet gjordes med hjälp av ämnesexperter i E2B2s bedömningsgrupp. Avgörande vid bedömningen var bland annat energirelevans, nyhetsvärde, vetenskaplig kvalitet, genomförande, näringslivsrelevans och marknadsförutsättningar.

E2B2 är Energimyndighetens program där IQ Samhällsbyggnad fungerar som koordinator.

Godkända projekt

Klicka på projektets namn i listan för att komma till en beskrivning om projektet.


Beskrivning av de godkända projekten

Artificiell intelligens för tolkning av renoveringsbehov

Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden AB

Med hjälp av AI ska forskarna ta fram ny kunskap om status och energianvändning i det nationella bostadsbeståndet. Maskininlärning används för att göra tolkningar av egenskaper hos Sveriges flerbostadshus och göra den nya informationen tillgänglig och användbar. Projektet kan leverera värdefull kunskap till andra aktuella och relaterade insatser och bidra till arbetet med Sveriges nationella strategi för energieffektiviserande renovering.

Balanserad styrning för smarta fastigheter

Utförare: Mälardalens högskola

Det är en utmaning för fastighetsbolagen att ta beslut vid införandet av nya, smarta och hållbara innovationer. Här vill forskarna underlätta genom att utveckla en metod för energi- och resurseffektiva fastighetsbolag i form av så kallade ”balanserade styrkort”, som är en metod och för att styra organisationer och företag. Det balanserade styrkortet ska beakta miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet genom att identifiera faktorer i investeringsbeslut och egenskaper hos hyresgäster som vill anamma en hållbar affärslogik.

Beräkning av luftutbyte genom karuselldörrar

Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden AB

Kunskapen om energiförluster genom entréer är begränsad. Det här projektet ska undersöka hur karuselldörrar påverkar byggnadens uppvärmningsbehov. Projektet förväntas bidra till att tillverkare av karuselldörrar kan verifiera och uppdatera sina beräkningsverktyg. Förhoppningen är att fastighetsägare oftare kommer att välja entrélösningar med en bättre energiprestanda.

Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i flerbostadshus

Utförare: NCC Sverige AB

De beräkningsmetoder för energi som används bygger till stor del på schablonvärden. Nu vill forskarna ta fram en metodförbättring som kan öka kostnadseffektiviteten i byggandet. I det här projektet ska man vidareutveckla beräkningsmetoder för verifiering av energianvändning för ett flerbostadshus och därigenom stresstesta olika beräkningsmodeller.

Beteende och värmebehov i bostäder

Utförare: Chalmers Tekniska Högskola AB

I det här projektet ska man försöka förstå hur brukarna påverkar värmebehovet i byggnader, vilket bland annat är viktigt när man utformar strategier för energibesparingar. Forskarna tar sig an uppgiften med hjälp av Boverkets BETSI-databas som innehåller uppgifter om byggnader och deras system, brukare och deras uppfattning om termisk komfort samt detaljerade mätningar av temperaturen inomhus.

Big data-analys för energieffektivisering av städer

Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan

För att städerna ska nå klimatmålen krävs det att den befintliga bebyggelsen blir energieffektiv. Lyckligtvis finns det enorma mängder data som kan användas för att hjälpa kommuner och fastighetsägare att ta reda på var de bästa investeringarna ska göras. I det här projektet ska forskarna utveckla ett data-drivet beslutsstödsystem för fastighetsenergi. Beslutsstödet ska bidra till att fastigheter kan nå energimålen och kommer att utvecklas i enlighet med målstyrd energiförvaltning.

Bättre arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor

Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden AB

Hur kan miljömässiga och sociala hållbarhetsmål interagera på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen? Det ska forskarna undersöka i det här projektet. Målet är att resultatet ska stödja utformningen av kontorsmiljöer som inte bara är energi- och yteffektiva, utan även främjar en god arbetsmiljö och välmående hos de anställda. Projektet ska genomföras med hjälp av litteraturstudier, fallstudier och förankring inom relevanta branscher.

Energi- och resurseffektiva murade ytterväggar

Utförare: Lunds universitet

Kraven på energieffektivisering är en utmaning vid murade ytterväggar. Forskarna tar sig an problemet och ska utveckla kunskap om energi- och resurseffektiva murade ytterväggar. Målet är att utveckla en ny generation av energieffektiva murade väggar utan att ytterligare öka väggarnas tjocklek. Genom att ytförstärka det bärande skiktet kan tjockleken minskas. Insparat utrymme kan i stället användas för att öka tjockleken på isoleringsskiktet vilket kan ge ett energieffektivare klimatskal.

Energiprestanda och innemiljö i skolbyggnader

Utförare: Chalmers Tekniska Högskola AB

I det här projektet ska man ta fram en relation mellan energiprestanda och innemiljö i skolbyggnader. Forskarna vill ta reda på vilka skolbyggnader som har låg energianvändning och samtidigt god innemiljö för barnen. Innemiljö karakteriseras genom ett innemiljöindex som binder samman halter av luftföroreningar relevanta för skolmiljöer och termisk komfort. Skolornas innemiljöindex, byggnadstekniska lösningar, energiprestanda och svar från enkäter riktade till skolbarnen behandlas i projektet. De bästa byggnaderna ska kunna tjäna som exempel och användas som modeller för utveckling av riktlinjer och lösningar för förbättring av energiprestanda och innemiljö i andra skolor.

Energiprestandans påverkan på fastighetspriset

Utförare: Linköpings Universitet

Energideklarationer talar om hur mycket energi en byggnad använder vilket kan synvändas som ett styrmedel. I det här projektet ska man ta fram ny kunskap om hur byggnaders energiprestanda påverkar fastighetspriser. Med hjälp av statistiska metoder ska man ta sig an följande frågor: 1) Vilka är drivkrafterna för priser på fastighetsmarknaden? 2) Vilken roll spelar energiprestandaåtgärder för fastighetspriser? 3) Hur påverkar energiprestanda fastighetspriser? samt 4) Hur ska energiprestandamått användas för att få en positiv effekt på byggnadens energieffektivitet?

Framtidens lastkurva för svensk byggnadsstock

Utförare: Chalmers Tekniska Högskola AB

Det här doktorandprojektet är en fortsättning från E2B2s förra programperiod. I projektet undersöks byggnadernas potentiella roll som balanserade resurs när produktionen av el och värme ökar i variation. En modelleringsmetodik utvecklas och tillämpas för att visa på några utvecklingsvägar för Sveriges byggnadsstock givet olika mål avseende effektivisering, förnybar energi- och minskad klimatpåverkan. Analyser med modellen kan vara relevanta för beslutsfattare och ge viktig kunskap om hur byggnadsstocken kan bidra med flexibilitet i energisystemet.

Hållbarhet vid renovering – en jämförelse i Tjärna ängar

Utförare: Högskolan Dalarna

I bostadsområdet Tjärna ängar i Borlänge har tre liknande grannbyggnader energirenoverats på tre olika sätt. Genom en jämförande studie kommer projektet resultera i kunskap om kostnadseffektivitet, upplevd komfort och kvalitetsförbättring. Resultaten förväntas bidra till att fastighetsägare får bättre förutsättningar att fatta beslut om energieffektiviseringar vid renovering. Forskningen är en fortsättning på E2B2-projektet ”Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar”.

Inomhusklimat i hus med inglasade fasader

Utförare: Luleå tekniska universitet

Det saknas kunskap om byggnader med två klimatskal, såsom hus med stora inglasade partier, och hur det påverkar energieffektivisering och inomhusklimat. I det här projektet ska man utveckla kunskaperna om energieffektivisering samt termiskt inomhusklimat i flerbostadshus med till stora delar dubbelt klimatskal beläget i subarktiskt klimat. Två doktorander ska mäta och utvärdera inomhusklimat, brukarupplevelser och användning av energi.

Kartläggning av VVC-förluster i flerbostadshus

Utförare: NCC Sverige AB

Hur kan man uppskatta VVC-förluster på ett korrekt sätt? Det här projektet ska resultera i ett statistiskt underlag om VVC-förluster som kan användas vid utförandet av energiberäkningar i både renoverings- och nybyggnadsprojekt. VVC-förlusterna i 200 svenska flerbostadshus ska kartläggas och förlusterna kopplas till relevanta parametrar såsom rörens isolering, rörlängd, plats, typ av byggnad och byggnadsår.

Livscykelanalys för byggnader i en internationell kontext

Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan

Projektet ska ta tillämpningen av livscykelanalys i byggandet vidare nationellt och internationellt genom medverkan i det internationella forskningssamarbetet IEA Energy in Buildings and Communities. Projektet ska sprida kunskap om svenskt arbete inom området till det internationella nätverket och bygga upp och hämta hem kunskap för policy och industriella tillämpningar i Sverige.

Metod för beräkning av U-värde för karuselldörrar

Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden AB

En korrekt metod för bestämning av U-värden, som mäter hur god isolering en byggnadsdel har, saknas för karuselldörrar. Det här projektet vill ändra på det och möjliggöra för fastighetsägare att på ett rättvist sätt jämföra och välja produkter som bidrar till effektivare energianvändning. Projektet ska utveckla en ny metod för beräkning av U-värde för karuselldörrar och ett förslag till en ny standard, eller en grund för revidering av befintliga standarder.

Minskat effektbehov för kylning i byggnader

Utförare: Lunds universitet

Elanvändning för kyla förväntas öka och den sammanlagda toppeffekten kan bli ett problem för produktionssidan – både ekonomiskt och miljömässigt. För att kraftbolag ska undvika att installera onödig kyleffekt ska det här projektet bidra med kunskap om byggnaders svar på manipulation av kyleffekt. Forskarna ska undersöka hur man kan hantera kyleffekter i byggnader med hjälp av deras termiska massa utan att riskera dåligt inomhusklimat.

Ny metod för storskalig energieffektivisering i städer – MUBES

Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan

Städers energidata blir alltmer tillgänglig och den snabba teknikutvecklingen skapar möjligheter för mer underbyggda beslut. I det här projektet utvecklas en ny metod för automatisk generering av fastighetssimuleringar på stor skala för att utvärdera scenarier för energisystemet utifrån de kommunala och regionala utvecklingsplanerna i Stockholmsregionen. Verktyget ska kunna beräkna värme- och kraftbehoven och hur de kommer att interagera med energisystemet, var det finns behov av nya kraftverk och hur den termiska trögheten i fastighetsbeståndet kan användas som ett energilager för att optimera investeringarna och minska effekttopparna.

Ny teknik för väggintegrerad ventilation

Utförare: Intrusiva AB

I det här projektet undersöks en innovativ lösning för energieffektiv luftdistribution i byggnader. Forskarna ska utveckla kunskap om en sensorstyrd och självdiagnostiserande renrumsteknik för ventilation som är integrerad i väggelement. Konceptets potential ska undersökas i olika utformningar i en specialbyggd forskningsfriggebod. En affärs- och utvecklingsplan ska tas fram med syftet att ventilationslösningen ska användas i fabrikstillverkade lägenhetsmoduler.

Optimerad renovering för effektiva solcellstak

Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden AB

Här ska en bredd av aktörer tillsammans dra fördel av det stora intresset för solenergi och söka ny kunskap om olika typer av takrenovering och installation av solceller på tak. I projektet ingår fallstudier av objekt hos deltagande fastighetsägare och förutsättningarna för demonstration av nya lösningar ska undersökas. Målet är att bidra till en accelererad, effektiv och kvalitetsorienterad marknadsutveckling samt att möjliggöra näringslivsutveckling och nya industrisamarbeten.

Studie av vindsisolering i flerbostadshus

Utförare: Sustainable Innovation i Sverige AB

Det finns risker vid tilläggsisolering och mer kunskap behövs. I det här projektet undersöks effekterna av tilläggsisolering av vindsbjälklag i flerbostadshus. Forskarna studerar energieffektivisering, fuktproblematik, inomhusklimat och de boendes upplevda inomhusmiljö. Lärdomarna ska omsättas i praktisk vägledning för projektledare som står inför beslut om åtgärder.

Styrning av FTX för fuktsäkra småhus

Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden AB

Erfarenheten av att använda FTX-ventilation i lågenergibyggnader är relativt liten och vid införandet av tekniken i nya sammanhang är det viktigt att inte orsaka oönskade effekter som till exempel fuktskador. I samarbete med ventilationsbranschen ska forskarna nu utveckla en metod för att i kontrollerad miljö testa hur styr- och reglersystem i FTX-aggregat kan hantera realistiska variationer i utetemperaturen på ett fuktsäkert sätt. Metoden ska kunna användas som en branschstandard av samtliga tillverkare.

Superisolerande puts för renovering och nybyggnation

Utförare: Chalmers Tekniska Högskola AB

I det här projektet ska forskarna utreda och vidareutveckla lösningar med en ny typ av puts som innehåller aerogelpartiklar. Isolerande aerogelputs kan ha en avsevärd effekt på byggnadens energianvändning där U-värdet kan minska med 70 procent med ett 5-6 cm tjockt putslager. Målet är att ta fram rekommendationer för hur aerogelputs kan används i Sverige.

Testmetod för funktion och beständighet hos regn- och vindskydd

Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden AB

Med bättre klimatskal kan vi få energieffektivare byggnader och minska antalet ombyggnationer och reparationer – inte minste med tanke på klimatförändringarna. I det här projektet ska forskarna studera skiktet som finns utanför isoleringen – det så kallade regn- och vindskyddet. Om skiktet inte fungerar och isoleringsmaterialet blir vått eller vinden kan blåsa igenom materialet förlorar det isolerande förmåga. I projektet ska en provningsmetod och testbädd vidareutvecklas så att även skiktens regn- och vindtäthet kan undersökas, vilket efterfrågas i byggindustrin.

Utvärdering av hyresgrundande investeringar för lågenergibyggnader

Utförare: Futurum Fastigheter i Örebro AB

För byggnader som skolor och förskolor är det speciellt viktigt att hålla nere hyresnivån men för att det ska vara möjligt behöver byggnadens driftkostnader baseras på relevanta värden. Här ska forskarna visa på ekonomiska skillnader ur ett livscykelkostnadsperspektiv som uppstår då driftkostnader för en byggnad bedöms baserat på schabloner respektive projekterade värden. Projektet ska även presentera nyckeltal för skillnader i hyresnivå baserat på i vilken omfattning investeringen är hyresgrundande.

Uppdaterad den