Direktivet Energiprestanda av byggnader, som trädde i kraft 2002, har lett till ett ökat fokus på energieffektivisering. Hög energiprestanda uppnår man genom en rad olika byggnadstekniska lösningar som att minska värmeöverföringsförlusterna (exempelvis genom en ökad användning av isolering) och minska värmebehovet för ventilationen.

Ett allt för starkt fokus på energiprestandan riskerar dock att leda till sämre inomhusmiljö. En undersökning som Folkhälsomyndigheten genomförde 2015 visar att 15 procent av svenska skolor har dålig eller ganska dålig inomhuskvalitet.

Läs mer om energiprestanda och innemiljö i skolbyggnader här.

Uppdaterad den