Vad är en remiss?

Regeringskansliet eller myndigheter skickar ut betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de tycker om betänkandet, utredningen eller förslaget innan beslut fattas.

Det är finansdepartementet som nu skickar förslaget om stöd för energieffektivisering i flerbostadshus på remiss. Formen och inriktningen för stödet är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Hösten 2016 infördes ett renoverings- och energieffektiviseringsstöd riktat till byggnader med hyresbostäder i socioekonomiskt utsatta områden. Intresset visade sig vara relativt svagt och stödet är nu under avveckling. Utifrån att stödet fick ett så begränsat genomslag gjorde Riksrevisionen en granskning och fann flera faktorer i stödets utformning som kan förklara varför det inte blev mer framgångsrikt.

- Allt för många flerbostadshus har ett eftersatt underhåll och stora möjligheter till energieffektivisering. För att påskynda detta viktiga arbete har vi nu tagit fram ett nytt stöd där vi tagit till oss av de lärdomar som finns från tidigare stöd, säger bostadsminister Märta Stenevi i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär i korthet att:

  • stöd får ges till merkostnader som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år,
  • stöd får ges till byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt,
  • stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag till högst 30 procent av det stödberättigande underlaget,
  • varsamhetskravet ska beaktas genom att frågan om bygglov ska vara utredd innan stödet söks.
  • för att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och Arbetsförmedlingen samt genom att ta emot lärlingar.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021. Remisstiden är satt till två månader

Läs pressmeddelandet på Regeringskansliets webbplats

Till förslaget på Regeringskansliets webbplats

Uppdaterad den