Andelen förnybart ökade från 40 procent 2005 till 60 procent under 2020. Ökningen berodde på att mängden förnybar energi i beräkningen ökat från 165 TWh till 238 TWh. Eurostat har nu publicerat samtliga medlemsländers andel förnybart för 2020 och i förhållande till sina nationella mål.

Flera orsaker till att andelen förnybart ökat

En ökad användning av biobränslen stod för den största delen av ökningen, vilket i huvudsak skedde inom industri- och transportsektorn. Vindkraften var den andra största anledningen till att den förnybara energin ökade följt av användning av värmepumpar.

Samtidigt minskade den slutliga energianvändningen från 413 till 396 TWh mellan 2005 och 2020, trots att Sveriges befolkning ökat med nästan 1,4 miljoner.

För inrikes transporter nådde Sverige 32 procent förnybar energi 2020. Bör dock tilläggas att det enligt förnybartdirektivets beräkningsmetod innehåller vissa dubbelräkningar för biodrivmedel producerade av vissa råvaror. Detta innebär att den faktiska andelen förnybart inom transportsektorn är något lägre.

Målet för EU:s medlemsländer var att ha minst 10 procent år 2020. Flytande biodrivmedel stod för den största förnybara energianvändningen inom transportsektorn. Biodieseln HVO står för den största andelen och kan både användas som rent biodrivmedel och blandas in i diesel. Elanvändningen inom vägtransporter har också ökat de senaste åren.

Till hela artikeln på Energimyndighetens webbplats

Uppdaterad den