Senadin Alisic, Combitech Sverige

Det säger Senadin Alisic, Combitech Sverige, som varit projektledare för "Klimatdriven effekthushållning i kvarteret Crossways", ett E2B2-projekt som genomförts i Växjö, inom ramen för Crossways-programmet i området Bäckaslöv. Den 30 november besöker han E2B2s Effektarena för att berätta mer om projektet som syftade till att undersöka hur man kan skapa en energi- och effektlösning på kvartersnivå.

- I projektet fördjupade vi vår analys av de nödvändiga åtgärderna för att utveckla en stadsdel som genererar överskott av energi jämfört med dess konsumtion, säger Senadin Alisic.

Undersökningen fokuserade på följande frågeställningar:
  • Effektiv Energihantering: Hur vi kan minimera och optimera tillförd effekt från el, fjärrvärme och fjärrkyla för att säkerställa en stabil och hållbar energiförsörjning på kvartersnivå
  • Klimatpositiv Energi: Vilka strategier och teknologier krävs för att uppnå en positiv CO2-balans för kvarterets energisystem och därigenom minska klimatpåverkan
  • Egenanvändning och Distribution: Hur kan hög egenanvändning av energi inom kvarteret främjas, och hur kan överskottet distribueras effektivt mellan olika byggnader för att optimera energiutnyttjandet?
  • Förnybar Överproduktion: Vilka metoder och system är mest effektiva för att generera överproduktion av förnybar energi, där kvarteret producerar mer energi än det förbrukar?
  • Värden och Affärsmodeller: Hur kan nya värden och affärsmodeller introduceras för olika aktörer inom energiekosystemet för att skapa incitament för hållbara energilösningar?

- Genom att söka svar på dessa forskningsfrågor strävar vi efter att forma inte bara ett hållbart kvartersenergisystem utan också bidra till den övergripande omställningen mot en förnybar och hållbar energiframtid, säger Senadin Alisic.

Men det krävs också att man arbetar tillsammans, menar Senadin.

- Det är av yttersta vikt att förstå att denna omvandling kräver ett utökat samarbete mellan olika aktörer. Ingen aktör kan göra detta själv och vi måste bli bättre på coopetitor spelet. De förändringar som krävs av dessa aktörer, både vad gäller förmågor och affärsmodeller, är avgörande för att påskynda denna transformationsprocess. Att vara medveten om och aktivt anpassa sig till dessa förändringsbehov blir centrala inslag för att framgångsrikt driva den nödvändiga omställningen mot en hållbar energiframtid och mot hållbara städer, säger Senadin.

Under E2B2s Effektarena kommer Senadin berätta mer om projektet. Tillsammans med experter kommer också metoder och verktyg diskuteras som kan få till utsläppsminskningar tillräckligt snabbt.

Effektarenan - Vägen mot en klimatneutral bebyggelse

Effektarenan är en mötesplats där kunskap och de senaste forskningsnyheterna uppmärksammas. I den här Effektarenan är fokus utmaningen med klimatneutral bebyggelse. Vad är det egentligen? Hur kan vi nå dit? Vad finns det för verktyg och lösningar som hjälper oss? Vilka är svårigheterna och vilka är möjligheterna?

För mer information om E2B2s Effektarena, samt anmälan, klicka här.

Uppdaterad den