Trenden går mot allt fler aktivitetsbaserade kontorsarbetsplatser, som är arbetsplatser utformade för att stödja flera olika arbetsuppgifter. Där finns utöver öppna kontorslandskap även avskilda ytor för koncentrerat arbete och telefonsamtal liksom olika typer av mötesrum. Syftet är framförallt att uppnå resurseffektiva och kreativa arbetsmiljöer.

Energimässigt finns det stora vinster att göra genom att byta från kontor med enskilda rum till aktivitetsbaserat kontor. Sverige har som målsättning att sänka energiförbrukningen per ytenhet med 20 procent till år 2020 och med 50 procent fram till år 2050. Ju mindre yta som används, desto mindre energi behövs, för exempelvis uppvärmning. Det finns företag som kunnat minska sin totala energianvändning med så mycket som 90 procent genom att flytta sin verksamhet till en modern och flexibel kontorsbyggnad.

Studier visar dock att alla inte trivs att arbeta i kontor av detta slag.

– Det finns begränsat med forskning som undersöker kombinationen av energieffektiva aktivitetsbaserade kontor och hur människor som jobbar där mår. Just den sammankopplingen är vad vi ska göra i denna studie, säger Maria Håkansson, forskare vid RISE och den som leder projektet.

Fakta

Projekt: Bättre arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor Utförare: RISE Research Institutes Of Sweden Samfinansiärer: Energimyndigheten, Övriga UoH, Övriga företag Projektstart: September 2018 Projektslut: September 2019 Projektbudget: 1 561 780 kr Projektledare: Maria Håkansson Energimyndighetens projektnummer: P46864-1

– Målsättningen är att ta fram kunskap så att man kan skapa kontorsmiljöer som inte enbart är energi- och yteffektiva, utan också har en bra arbetsmiljö, säger Maria Håkansson vidare.

I projektet kommer man att genomföra två fallstudier. Det ena gäller Swedbank, som flyttade till ett aktivitetsbaserat kontor i Stockholm för några år sedan, och det andra gäller Akademiska Hus som håller på att bygga ett kontor i Göteborg som ska bli aktivitetsbaserat. Forskarna ska göra kvalitativa intervjuer för att undersöka både hur personal uppfattar att jobba i ett aktivitetsbaserat kontor idag, och vilka tankar de som ska jobba aktivitetsbaserat framöver har.

Parallellt med dessa studier görs en kartläggning kring den data som samlas in om lokalerna, exempelvis gällande inomhusmiljön. Fallstudierna och kartläggningen ska vävas samman i en analys. Därigenom ska man få fram ny kunskap om hur sociala och energimässiga faktorer kan såväl samverka som motverka varandra på det aktivitetsbaserade kontoret. Projektet ska avslutas i början av nästa år.

– Det är en stor trend med aktivitetsbaserade kontor och i bästa fall kan vår forskning leda till att kontoren fungerar bättre, samtidigt som de är energieffektiva. En mer hållbar arbetsplats helt enkelt, avslutar Maria Håkansson.

Av Ann-Sofie Borglund