Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Magdalena Boork vid RISE har att säga om projektet!

Testa teknik i liten skala

Det ursprungliga syftet med projektet BeyondViz var få anställda på fyra arbetsplatser att – genom ökad kunskap – ändra sina vanor och minska onödig elanvändning, som exempelvis tända lampor och påslagna datorer i tomma kontorsrum. För att synliggöra elanvändningen installerades teknisk utrustning i varje rum. Utrustningen bestod av eleffektmätare, närvarosensor och en applikation på datorn. Redan tidigt i projektet blev det dock problem med den tekniska utrustningen, vilket gjorde att projektet behövde byta fokus. Trots de tekniska bristerna har projektet fått fram värdefulla resultat från de workshops och intervjuer som genomfördes med de kontorsanställda som ingick i studien.

Fakta

Projekt: Beyond Viz, varaktigt energieffektivt beteende på arbetsplatsen Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, SP, Yanzi Networks, Högskolan i Borås, Borås stad Stadskansliet, TeliaSonera Sverige AB Projektstart: juli 2015 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 5 408 499 kr Projektledare: Kristina Fyhr Energimyndighetens projektnummer: 40844-1

Viktigt med förebilder och positiv inställning

En intressant slutsats är att en majoritet av de anställda anser att de har dålig kunskap om hur mycket energi vanliga kontorsapparater använder. Därmed vet de inte hur och vad de kan förändra för att använda energi mer effektivt. Deltagarna visar samtidigt ett intresse för energieffektivisering och en vilja att lära sig mer. De önskar också verktyg som kan hjälpa dem att spara energi. Studien visar att vilken slags organisation man arbetar på har betydelse för energieffektiviseringsarbetet. För exempelvis en teknikintensiv organisation kan tekniska lösningar vara det första de anställda pekar på för att spara
energi, snarare än beteendeförändringar. Även cheferna har stor betydelse för energieffektiviseringsarbetet. Om chefen anser att arbetet är viktigt och är en förebild bidrar det till mer energieffektiva vanor på arbetsplatsen.

Återkoppling behövs för långvarig effekt

För att personalen kontinuerligt ska arbeta med att spara energi är det viktigt att de får återkoppling om hur deras energispararbete går. Trots att den tekniska utrustningen inte fungerade som den skulle, och applikationen på datorn därmed inte återkopplade elanvändningen korrekt, gav den en intressant effekt genom att den upplevdes som en slags påminnelse om att deltagarna skulle minska sin elanvändning.

Flera faktorer påverkar

Sammantaget är det därmed flera olika faktorer som bidrar
till att kontorsanställda bryter sina vanor och blir mer
energimedvetna.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten

Viktiga resultat
 • Majoriteten av de kontorsanställda, som ingick i studien, ansåg sig ha dålig kunskap om hur mycket energi vanliga
  kontorsapparater använder. Därmed vet de inte hur och vad de kan göra för att använda energi mer effektivt.
 • Chefens inställning till energibesparing är centralt och genom att vara en förebild kan hen bidra till mer
  energieffektiva vanor på arbetsplatsen.
 • Arbetsplatsens kultur har stor påverkan för hur kontorspersonal uppfattar uppgiften att bli mer energieffektiv.
 • Att ständigt få en återkoppling på att man minskar elanvändningen är viktigt för att få en långvarig effekt hos
  enskilda medarbtare.
 • Användarna tröttar snabbt om tekniken inte fungerar. Det är därför viktigt att som projektledare vara närvarande
  och se till att tekniken fungerar, samt att testa tekniken i mindre skala först.

Text: Ann-Sofie Borglund