Ett boende som hjälper att göra rätt

Med bland annat odlingsmöjligheter på balkongerna är Greenhouse i Malmö anpassat för en mer klimatsmart livsstil. Denna nya MKB-fastighet, som ligger i området Augustenborg i Malmö, stod klar för

Intervju med forskaren

Läs vad Frida Persson Boonkaew, strategisk projektledare för hållbarhet på MKB, har att säga om projektet!

inflyttning år 2016. Till de bärande tankarna bakom projektet har varit att utforma ett boende som på olika sätt hjälper hyresgästerna att minska sin miljöpåverkan – utan att inskränka på komfort, bekvämlighet eller estetik. Smart teknik som hjälper de boende att följa och påverka till exempel el- och vattenförbrukning bidrar till att göra det ”lätt att göra rätt”. Detsamma gäller för snålspolande kranar, lånelådcyklar, bilpool och källsortering i huset.

Låg klimatpåverkan och social samvaro

Leder bostäder som särskilt utformats för att minska klimatpåverkan verkligen till minskade utsläpp? Och hur upplever hushållen kvaliteten i den nya livsstilen? De forskare som följt en grupp boende Greenhouse noterar såväl minskade växthusgasutsläpp som infriade sociala förväntningar. Undersökningen bygger på djupintervjuer och analyser av boendes utgiftsdagböcker i kombination med beräkningar av växthusutsläppen ur ett livscykelperspektiv. Den så kallade växthusgasintensiteten, mätt i kg växthusgaser per utgiftskrona, har minskat för alla hushåll. Detta beror främst på användning av förnybar energi vid exempelvis uppvärmning. I merparten av hushållen minskade också utsläpp relaterade till resor och transporter.

Fakta

Projekt: Boendemiljö för klimatsmart livsstil Utförare: MKB Fastighets Aktiebolag Samfinansiärer: Energimyndigheten, KTH, MKB Fastighets Aktiebolag Projektstart: april 2015 Projektslut: oktober 2017 Projektbudget: 1 560 800 kr Projektledare: Frida Persson Boonkaew Energimyndighetens projektnummer: 39702-1

Höga förväntningar på boendet

Av intervjuerna framgår att de boende hade högt ställda förväntningar innan de flyttade in. Att kunna odla på sin 20 kvadratmeter stora balkong samt på gemensamma ytor beskrevs som särskilt positivt. På det begränsade utrymmet går det inte att bli självförsörjande, men egenodlade blommor, örter och tomater höjer utan tvekan trivselfaktorn. Förväntningarna på social gemenskap och grannumgänge har infriats, inte minst genom odlandet som bidragit till att föra människor samman.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Hushållens totala växthusgasutsläpp, mätt med hjälp av utgiftsdagböcker, visar på minskad växthusgasintensitet mätt i kg växthusgaser per utgiftskrona. Reduktionen, på mellan 23 och 45 procent, skedde i samtliga hushåll.
  • Möjligheterna till egen odling angavs som ett klart viktigare motiv till att flytta till Greenhouse än de tekniska lösningarna för separatmätning och uppföljning av el- och vattenanvändning.
  • De sociala förväntningarna hos dem som flyttat in har infriats. Framför allt odlandet har bidragit till goda grannkontakter med byte av plantor, gemensamma kurser och olika projekt inom huset.
  • Marknadsföring och uthyrningsprocess har sannolikt lockat människor med extra stort intresse för odling till Greenhouse.
  • Den sociala gemenskap som uppstått möjliggör i sin tur skapande av sociala normer, vilket kan vara av vikt för en mer klimatsmart livsstil.

Text: Ann-Sofie Borglund