– Idag är dock kunskapen om brukarnas beteende dålig, vilket lett till stor skillnad mellan beräkningar och hur det sedan ser ut i verkligheten. Många byggnader använder betydligt mer energi än beräknat. Eftersom byggnaderna ska stå där under många decennier får det konsekvenser över lång tid, säger Hans Bagge, universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola.

Han leder projektet ”Brukarnas påverkan på energianvändningen och effektbehov i NNE-byggnader”

– I dagens och framtidens lågenergibyggnader är det inte tillräckligt att endast beräkna brukarna med ett medelvärde eller en normalbrukare, utan man behöver ta hänsyn till komplexitet och skillnaden mellan olika brukare liksom kopplingen till byggnadens uppvärmning både vad gäller energi och effekt. I vårt projekt ska vi använda oss av en stor mängd data och få fram ett lite vidare spann på en brukare. Då är också sannolikheten större att komma rätt i sina beräkningar, säger Hans Bagge (bilden).

Fakta

Projekt: Brukarnas inverkan på energianvändning och effektbehov i NNE-byggnader Utförare: Lunds Universitet Samfinansiärer: Energimyndigheten, Luossovaara-Kiirunavaara AB – LKAB, Kronetorp Park Projektstart: mars 2016 Projektslut: februari 2018 Projektbudget: 4 366 536 kr Projektledare: Hans Bagge Energimyndighetens projektnummer: 41819-1

​Från ett tidigare forskningsprojekt på Lunds Tekniska Högskolan har man mätvärden från mer än 1000 lägenheter, vilka har samlats in under sex år. Lägenheterna ligger i fastigheter byggda från 1960-talet fram till 2010.

– Denna statistik är väldigt intressant, men kan vara svår att använda. Vi kommer därför att koka ner informationen i olika detaljeringsgrader och presentera datamaterialet så att den går att använda praktiskt för de som arbetar med dessa frågor.

För att metoderna och modellerna verkligen ska bli användarvänliga kommer byggprojekt i Malmö och Kiruna att ingå i studien. I Kiruna sker fram till år 2030 en stor stadsomvandling då delar av staden behöver flyttas till följd av gruvbrytningen. Det gör att det finns många intressanta pågående byggprojekt. I Kronetorp Park i norra Malmö byggs just nu en helt ny stadsdel, så även där sker stor nybyggnation.

Vad är nära-nollenergibyggnader?

Nära-nollenergibyggnader är ett begrepp började användas inom EU för de nybyggnationskrav som kommer att gälla för privatbostäder från 2019. Byggnaden ska producera nästan lika mycket energi som det konsumerar.

– Den nära kopplingen till branschen gör att vi har goda förutsättningar att skapa metoder och modeller som blir praktiskt bra och som är användbara för branschen. Det är också en av våra stora målsättningar med projektet – att metoderna och modellerna ska få stor spridning, avslutar Hans Bagge.

Text: Ann-Sofie Borglund