Det pågår en stor omställning av det svenska elsystemet. Den nya elproduktionen kommer från förnybara energikällor som vindkraft och sol. Denna produktion är väderberoende och inte lika planerbar som vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme. Samtidigt sker en elektrifiering i samhället, där efterfrågan ökar rejält. Stamledningarna är inte anpassade för detta, vilket har lett till effektbrist i flera städer. I detta läge blir det extra viktigt med kunder som kan använda elen mer flexibelt. Här har Energimarknadsinspektionen pekat ut privata hushåll som en outnyttjad resurs för flexibel elanvändning.

‒ Samtidigt finns det lite kunskap om hur införandet av smarta mätare kan främja hushållens roll i ett hållbart energisystem, särskilt om man ser till att hushåll är väldigt olika, säger Cecilia Katzeff, docent vid KTH och den som leder detta forskningsprojekt.

Nästa generations elmätare

Enligt ett regeringsbeslut ska nästa generations elmätare vara installerade i hela Sverige senast den 1 januari 2025.

De nya smarta elmätarna registrerar elförbrukningen varje timme och är förberedda för framtidens energitjänster samt att på sikt kunna läsa av förbrukningen varje kvart. Det innebär det ska vara enkelt för kunderna att följa sin elförbrukning. Det ska i sin tur sporra dem att sänka sin användning och därmed sina kostnader.

‒ Energibranschen är historiskt väldigt teknikdriven och i omställningen till mer användarnära tjänster finns en kunskapsglapp mellan energibolag och privata kunder. Detta glapp vill vi fylla, säger Cecilia Katzeff vidare.

En central del i projektet är därför de djupintervjuer som kommer att genomföras med 10–20 hushåll i Älvsjö, i sydvästra Stockholm. I Älvsjö ska elnätsbolaget Ellevio installera 5000 elmätare. Forskarna från KTH ska genomföra både intervjuer och observationer av hushåll genom besök i kundernas hem.

­‒ Det saknas fältstudier hur elmätare och dess tjänster fungerar ihop med människors vardagsrutiner. Vi kommer att titta lite extra på de olikheter som hushåll faktiskt är; det är allt från olika typer av hus, olika område till vilken typ av människor som bor i huset – deras sammansättning av personer, ålder, intressen osv. Vi ska också undersöka vad som ger människor värde och vad en smart elmätare tillför dem, om de anser att det tillför dem något, berättar Cecilia Katzeff och fortsätter:

Fakta

Projekt: Hemmens berättelser om smarta elnät och deltagande i framtidens elsystem
Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan

Samfinansiärer: Energimyndigheten, Ellevio AB
Projektstart: Januari 2020
Projektslut: Juni/juli 2022

Projektbudget: 4 807 377 kr

Projektledare: Cecilia Katzeff

Energimyndighetens projektnummer: P49533-1

‒ Vi ska också intervjua ansvariga vid Ellevio för att höra om bolagets vision med att införa nya mätare och hur tror de att detta budskap uppfattas hos sina privatkunder.

Målet med projektet är att ta fram ett underlag för att energibranschen, bostadsbranschen och företag inom teknik och tjänster med koppling till smarta elnät och energieffektivisering ska få en ökad förståelse och kunskap kring användbarhet av den nya tekniken kring mätare och elnät. Detta är viktigt, för om tekniken brister i användbarhet riskerar man att inte nå visionen om smarta elnät.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat