– Det är dags att lyfta frågan om kommunikation och samverkan för att åstadkomma varaktiga energiförbättringar i lokaler, säger Charlotta Isaksson, forskare och den som leder projektet ”Kommunikation för hållbara energisystem”.

I projektet kommer man att genomföra en undersökning, vilken baseras på litteraturstudier som utgår från människors arbetsplatser och deras koppling till energifrågor. Undersökningen är uppdelad i följande tre delar:

  • Olika grupper/yrkeskategoriers erfarenheter och önskemål om lokalers energisystem. Grupperna är fördelade på ledning, medarbetare och fastighetsskötare.
  • Möjligheter och begränsningar för att skapa och upprätthålla en ömsesidig kommunikation och samverkan om energibeteende och energibesparingar inom och mellan olika grupper.
  • Strategier och tekniker för att förbättra kommunikationen om energibeteende och energibesparingar mellan energisystemets aktörer i lokaler.

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

– Vi ska ta reda på vad forskningen säger kring detta område och utifrån dessa analyser ge råd om vad som fungerar bra, men också berätta om vad man bör undvika. Vi vet exempelvis att kommunikation om energi ofta tenderar att bli en envägskommunikation, exempelvis klagomål på att det är för kallt i lokalerna. Då åtgärdas det av energiansvarig, men den personen kommunicerar sällan tillbaks om åtgärden, säger Charlotta Isaksson och fortsätter:

Fakta

Projekt: Kommunikation för hållbara energisystem Utförare: RISE Samfinasiärer: Energimyndigheten, Göteborg Energi AB, RISE Projektbudget: 400 000 kr Projektstart: september 2016 Projektslut: juni 2017 Projektledare: Charlotta Isaksson Energimyndighetens projektnummer: 42636-1

– Det är lätt att energieffektivisering hamnar hos den som är energiansvarig eller fastighetsskötare. Men energieffektivisering är inte en persons arbete, utan det behöver skapas engagemang hos hela personalen för att få hållbara och långsikta energibesparingar. Det handlar om att skapa en hållbar energikultur på företag. Energikulturen är en del av företagets organisationskultur kring energifrågor, på liknande sätt som det finns en säkerhetskultur kring säkerhetsfrågor. Där är kommunikation och samverkan centralt.

För att få spridning på resultaten från projektet och öka medvetenheten kring dessa frågor har forskarna i projektet därför som målsättning att, förutom en slutrapport, även sprida resultaten på konferenser och genom populärvetenskapliga artiklar.

Text: Ann-Sofie Borglund

Till rapport och kunskapssammanställning - RISE