Projektet "Smarta nät – för vem?" är ett syntesprojekt, vilket innebär att man ska samla in den kunskap som finns kring smarta nät. Projektet ska öka kunskapen om hushållens roll för att förverkliga smarta elnät. Tanken är att stärka beställarkompetensen hos energileverantörer och fastighetsägare och bidra till att teknik och tjänsteleverantörer utvecklar produkter och tjänster som är bättre anpassade efter hushållens behov. Ingenjörsutbildningar ska även förses med nytt utbildningsmaterial kring användarcentrerad teknikdesign

– Vi kommer ta del av utvärderingar som har gjorts kring svenska och internationella pilotprojekt, internationell forskning om användarperspektiv samt forskningslitteratur. Vi ska också ta del av de visioner som finns i Sverige kring smarta elnät och vad som behövs för att dessa ska kunna uppnås, säger Cecilia Katzeff och fortsätter:

– Det vi vet är att framförallt energibolag hyser en stor tilltro till att tekniken ska leda till att kunderna blir aktiva och därmed realiserar visionen om smarta elnät. Men tekniken är inte utvecklad utifrån ett användarperspektiv där tekniken utvecklas för att vara enkel att använda och som passar in i vardagens aktiviteter.

Fakta

Projekt: Smarta elnät – för vem? Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan tillsammans med RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Energiforsk AB, Vattenfall AB, Mälarenergi AB, Skellefteå Kraft Elnät AB, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Power Circle AB, Uppsala universitet Projektstart: september 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 1 228 000 kr Projektledare: Cecilia Katzeff Energimyndighetens projektnummer: 42629-1

Det finns omfattade forskning om människors samverkan med informations- och kommunikationsteknik (ICT), men den har inte tillämpats på design av och införandet av teknik för smarta el i bostäder. Det innebär att även om det finns relevant kunskap så har den inte nått målgruppen för smarta elnät.

– Vårt ena mål i projektet är därför att samla denna kunskap och kommunicera till energibransch, IT-utvecklare och bostadsbolag vad som behövs för att utveckla tekniken så att de boende kan använda den på ett enkelt sätt. Detta är väldigt viktigt. I andra projekt har vi märkt att det finns en besvikelse hos bostadsbolag och energibolag när boende inte är så entusiastiska över tekniken som man trott, när det i själva verket kanske beror på att tekniken inte hade utvecklats för att passa in i de boendes vardag. Det är också viktigt att de boende också ser fördelar med att använda tekniken.

Det andra målet i projektet är att skriva vetenskapliga artiklar och de kommer att vara mer problematiserande.

Vad är smarta elnät?

Smarta elnät är samlingen av ny teknologi, funktionen och regelverket på elmarknaden, som på ett kostnadseffektivt sätt: • underlättar introduktion och utnyttjandet av förnybar elproduktion • leder till minskad energiförbrukning • bidrar till effektreduktion vid effekttoppar • skapar förutsättningar för aktivare elkunder

Text: Ann-Sofie Borglund


Läs en artikel om projektet i Tidningen Energi:

Artikel: Smarta elnät används inte som avsett