Val av energilösningar - en komplicerad process

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Maria Eidenskog vid Linköpings universitet har att säga om projektet!

Inför sina energirelaterade val har både hyresgäster och villaägare mängder av faktorer att beakta. Man är sällan medveten om alla alternativ och klart är att mer än bara siffror spelar roll. Samtidigt finns det betydande svårigheter med att 20 år fram i tiden uppskatta bränslekostnader, räntor, skatter, tekniska innovationer och så vidare. Tidigare studier visar att boende överväger enbart några få alternativ genom att fokusera på vissa konsekvenser och ignorera andra. Även yrkesmänniskor, som inom sina professioner väljer energilösningar för exempelvis nya bostadsområden, står inför en situation med många och komplicerade val.

Fokus på planering

I detta forskningsprojekt studeras olika valsituationer där energifrågor varit i fokus. Målet är att utveckla kunskap som bidrar till att utforma processer som uppmuntrar och gynnar energieffektiva val, både i byggprocessen och i hyresgästernas egen valprocess. I en första delstudie har planeringsprocessen för nybyggnation av Stångåstadens hyreshus i Linköpingsstadsdelen Vallastaden följts. Genom intervjuer, dokumentstudier och observationer har forskarna tagit reda på hur energi förhandlats och hanterats via beräkningar och energimodeller genom olika stadier i planeringen.

Fakta

Projekt: Val pågår! Men väljs energieffektivitet? Utförare: Linköpings universitet Samfinansiärer: Energimyndigheten, AB Stångåstaden Projektstart: september 2015 Projektslut: juni 2018 Projektbudget: 5 890 500 kr Projektledare: Maria Eidenskog Energimyndighetens projektnummer: 40783-1

Fokus på de boende

Den andra delstudien fokuserar på de boende. Hur tänker de i praktiken kring energi i sin vardag – och vilka val de vill göra? Underlaget består av tre olika enkäter till hyresgäster i Vallastaden. Dessutom bjöds besökare vid bomässan i Vallastaden år 2017 in att via en ”magnetisk vägg” delta i en undersökning om synen på sitt boende. Även om energieffektivitet anses vara nog så viktigt konstateras det i studien att de boende är mer intresserade av estetiska val såsom färger, material, badrumsutformning och så vidare i sina lägenheter. Åsikten är att det ligger mer på hyresvärdens ansvar att boendet är energieffektivt.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporterna:

Viktiga resultat
  • Att välja energilösningar är en komplicerad och mångfacetterad process för såväl hyresgäster som villaägare och, inte minst, yrkesfolk som planerar för hela hus eller bostadsområden.
  • De professionella aktörernas val av energimodeller för nya hus bygger på komplexa socio-tekniska system i samspel där känslor kring yrkesstolthet, ansvar för framtida generationer och förtroende mellan ingående aktörer spelar roll.
  • Energimodellering är en komplex process där olika verktyg kan ge olika resultat. Till osäkerhetsfaktorerna bidrar bland annat det faktum att det tidigt i planeringsprocessen inte säkert går att veta allt om huset.
  • Boende känner ofta att de har för lite kunskap kring frågor som rör energi och energieffektivitet. Därför tenderar ansvaret för dessa frågor att skjutas över på hyresvärden.
  • Att bo miljövänligt och energisnålt bedöms överlag som viktigt av de boende. Hälften av hushållen kan exempelvis tänka sig att betala extra för att få mer energisnåla vitvaror.

Text: Ann-Sofie Borglund