I takt med en ökad andel väderberoende elproduktion och en snabbt ökande elanvändning i samhället finns ett större behov av flexibilitet hos slutanvändarna. Detta för att balansera variationerna i elnätet och också bidra till att minska effekttoppar. För flerbostadshus bedöms fastighetens värmelaster ha stor potential vad gäller flexibilitet både för energimängden och möjligheterna att flytta lasten över tid.

Det en bostadsrättsförening, söder om Lund, som står i centrum för projektet. Fastigheten är byggd på 1970-talet och rymmer 50 lägenheter. I fastigheten finns eldrivna värmelaster i form av radiatorer, en värmepump och tappvarmvattenberedare. Därutöver finns solceller, batteri och elbilsladdare, vilka också kan användas för laststyrning. Bostadsrättsföreningen ingår sedan tidigare i ett EU-projekt där man har installerat styrsystem och mäter de största punkterna för elförbrukning. I det här projektet kommer styrsystemet att användas för aktiv laststyrning av bland annat värmelaster och laddningsinfrastruktur för elbilar.

Man kommer att testa tre olika typer av strategier för laststyrning i projektet:

  • Effektvakter – övervakar och styr effektuttaget.
  • Tidur – sänker användningen vid förväntade effekttoppar, exempelvis mellan klockan 16-19 på kvällen, då det ofta är hög elanvändning.
  • Kombinerad realtidsstyrning som baseras på väderprognoser – utgår från styrning kopplat till vädret via prognoser från SMHI.
Fakta

Projekt: Aktiv laststyrning i flerbostadshus
Utförare: RISE
Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: Juni 2020
Projektslut: Juni 2023
Projektbudget: 2 338 900 kr

Projektledare: Maria Edvall, RISE

Energimyndighetens projektnummer: P50406-1

– Tidigare studier kring laststyrning i flerbostadshus bygger på teoretiska beräkningar och modeller, men nu ska vi prova hur det fungerar i verkligheten. Dessutom ska dessa styrstrategier testas under samma förutsättningar, säger Maria Edvall vid RISE och den som leder projektet.

Styrstrategierna effektvakt och tidur kommer att implementeras i fastigheten och utvärderas, men alla styrstrategier kommer även att implementeras och utvärderas i en digital tvilling. Detta möjliggör analys av olika faktorers inverkan på styrstrategierna, så som vädret och användarmönster av lasterna i bostadsrättsföreningen.

– Vi kommer att utvärdera olika styrstrategier och styrbara resurser mot varandra och utifrån detta ta fram ett verktyg. I verktyget kan fastighetsägare lägga in olika resurser/elförbrukare, exempelvis elbilsladdare och solceller, och därigenom få en uppfattning vilken styrstrategi som är mest kostnadseffektiv för dem, säger Maria Edvall.

Hon tror att detta kommer att vara till stor hjälp, särskilt nu när många fastighetsägare står i begrepp att installera laddinfrastruktur för elbilar.

– De flesta fokuserar helt på just den källan till elförbrukning, men det är viktigt att se till hela huset och integrera resurser som värmelaster och andra stora elförbrukare med laddinfrastrukturen för att undvika att elsystemet överdimensioneras för korta perioder av hög elkonsumtion, säger Maria Edvall och fortsätter:

– Det är även av intresse att utvärdera om det går att styra elförbrukningen samt batteriet så att egenkonsumtionen av solel maximeras.

Av Ann-Sofie Borglund