– Målet är att vi ska kunna finna en bättre träffsäkerhet i energiberäkningsverktygen för byggnader, säger Johnny Kronvall, senior advisor på StruSoft AB (se bilden).

Energigarantier innebär att byggföretaget utlovar att den specifika byggnaden kommer att prestera energimässigt på en viss nivå. För byggbolag blir det dyrt att inte uppnå den energigaranti man har utlovat, då det kan innebära att bolaget får betala mellanskillnaden mellan verklig energiförbrukning och den som fanns i garantin, under exempelvis tio år. Nuvarande beräkningsverktyg bygger till stor del på schablonvärden när det gäller de indata som energiberäkningarna behöver. I detta projekt kommer forskarna ta fram en beräkningsmetod som tar hänsyn till osäkerheterna i indata.

Fakta

Projekt: Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i bostadshus Utförare: NCC Construction Sverige AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, WSP Sverige, Skanska Sverige, FOJAB arkitekter, Chalmersfastigheter, Boverket, NCC Construction Sverige, Equa Simulation, StruSoft, SBUF Projektstart: januari 2015 Projektslut: juli 2017 Projektbudget: 1 828 000 kr Projektledare: Stephen Burke Energimyndighetens projektnummer: 39706-1

– Tekniska indata är förhållandevis säkra uppgifter det vill säga värden på exempelvis isolering och fönster. Brukare däremot är inte alls lika förutsägbara. Även tekniska installationer som sköter värme och ventilation utgör osäkra faktorer, för de fungerar inte alltid så bra som det är tänkt vilket kan beror på olika faktorer som projektering, felaktig installation och slarvig idrifttagning, säger Johnny Kronvall.

I projektet kommer man att inventera vilka faktorer som påverkar energianvändningen i bostadshus, både beräkningsmässigt och praktiskt samt inom vilka intervall faktorerna rimligen kan variera och hur eventuell samvariation mellan olika faktorer kan se ut. Modellerna, vilka levererar resultat i form av uppskattad energianvändning, kommer att analyseras med Monte Carlo-simuleringar, vilket är en statistisk metod som hanterar problem med många och samtidigt inverkande faktorer.

– Genom dessa simuleringar kommer vi få fram vilken statistisk fördelning som finns hos den beräknade energianvändningen det vill säga hur energianvändningen kan tänkas variera. När det är känt kan lämpliga säkerhetsmarginaler fastställas, till nytta för byggentreprenörer, konsulter och arkitekter, avslutar Johnny Kronvall.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början

Till projektets resultat