Energiberäkningar bygger idag till stor del på schablonvärden och eftersom det finns en stor osäkerhet i sådana beräkningar lägger byggbolagen till en säkerhetsmarginal när de lämnar energiprestandagaranti vid nybyggnation. Om byggbolaget inte uppnår energimålen kan det bli kostsamt för företaget. Samtidigt riskerar en hög säkerhetsmarginal att leda till dyrare byggnader.

För småhus utvecklade forskarna energiberäkningar som baseras på faktorer som påverkar energianvändningen. Dessa jämfördes med uppmätt energianvändning i ett bostadsområde. Resultaten visade att energiberäkningar låg väldigt nära den uppmätta energianvändningen.

Nu utvecklar alltså samma forskare, tillsammans med näringslivet, modellen för att passa för flerbostadshus.

– Vi kommer att lägga stor vikt vid att vidareutveckla metoden för energiberäkningar och utöka antalet parametrar för indata som kan varieras. Detta för att minska risken för att den uppmätta energianvändningen överstiger den beräknade, säger Stephen Burke, ledande teknisk specialist vid NCC och universitetslektor i byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola.

Fakta

Projekt: Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i flerbostadshus Utförare: NCC Sverige AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, StruSoft AB, Equa Simulation AB, FOJAB arkitekter AB, Boverket, Lunds universitet, Skanska Sverige AB, Peab Sverige AB, Rise Research Institutes Of Sweden AB, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF Projektstart: Oktober 2018 Projektslut: Oktober 2021 Projektbudget: 3 076 000 Projektledare: Stephen Burke Energimyndighetens projektnummer: 39706-2

– När vi utvecklade metoden för småhus så motsvarade det en zon, det vill säga en beräkningsmodell som omfattar en rad olika faktorer som påverkar energianvändningen. I detta projekt kommer vi att använda oss av 52 zoner, så det blir mer komplext och kräver mer av energiberäkningsprogrammen.

Projektet genomförs av en arbetsgrupp bestående av seniora forskare vid Lunds tekniska högskola, NCC, StruSoft och Equa; och de kommer att ha ett tekniskt fokus. Parallellt med detta projekt har en doktorand (Tomas Ekström) vid Lunds tekniska högskola fått finansiering från SBUF för att utvärdera och utveckla metoden utifrån risker kopplat till metoden, till exempel ekonomiska risker.

– För oss på NCC kommer en beräkningsmodell för sannolik energianvändning i flerbostadshus innebära att vi får bättre koll på riskerna vad gäller energianvändningen. En sådan modell är något som alla byggbolag kommer att ha stor nytta av, säger Stephen Burke.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början

Till projektets resultat