Intervju med forskaren

Läs vad Dag Haugum, forskare vid Luleå tekniska universitet, har att säga om projektet.

Klimatförändringarna kommer att leda till ett annorlunda klimat än det vi är vana vid. Många vetenskapliga studier visar på att det kommer att bli varmare på jorden, men det finns också studier som pekar på stora variationer där det periodvis och lokalt kan bli mycket kallare än idag. Genom att undersöka byggnader som redan idag är utsatta för extremt väder får man en viktig kunskap hur byggnader ska byggas framöver för att tåla ett förändrat klimat.

I den här studien har svenska forskare tagit reda på vad som händer i en träbyggnad som är uppfört i Antarktis och som ska klara extrema väderförhållanden med orkanvindar, svår kyla och också snabba väderomslag med 60 graders skillnad under ett dygn.

Byggnaden som ingått i studien är den svenska forskningsstationen Wasa, vilken byggdes för drygt 30 år sedan. Byggnaden, på 133 kvadratmeter, är gjord i trä och står på 1,5 meter höga stolpar för att undvika ansamlingar av drivsnö.

Träbyggnaden tål extremvädret

Mätningarna, som genomfördes under sydsommaren 2019–2020, visar att träbyggnaden överlag har klarat sig bra. Den har stått emot vindstyrkor på 60 m/s, men de kraftiga vindarna har gjort att drivsnö har trängt in i minimala öppningar i konstruktionen. När snön sedan smält – på grund av den kraftiga solstrålningen – har vattnet orsakat mindre fuktskador och även vissa mögelangrepp. I några bärande ihåliga stålbalkar har omväxlande upptining och frysning lett till att materialet spruckit.

Fakta

Projekt: Långtidsstudie av byggnader av trä i kallt klimat
Utförare: Luleå tekniska universitet
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Polarforskningssekretariatet, NCC Sverige AB, Nåiden Bygg AB, Luleå tekniska universitet, Finnish Meteorological Institute, University of Oulu

Projektstart: Mars 2019
Projektslut: December 2020
Projektbudget: 1 300 000 kr

Projektledare: Lennart Elfgren
Energimyndighetens projektnummer: P47847-1

Stationen används ungefär 15 procent om året. Resten av tiden är byggnaden ouppvärmd. Mätningarna visar att det har bildats fukt i isoleringen i väggarna och eftersom byggnaden inte är uppvärmd under större delen av året gör det att väggarna inte torkar ut. Vid kraftig solstrålning kan det bli uppåt 40 grader varmt i väggarna. Det i sin tur leder till konvektion som försämrar isoleringsförmågan. Denna värme skulle emellertid kunna användas för att minska energiförbrukningen under perioden då byggnaden används. Detta genom att låta tilluften passera husets luftspalter.

Viktiga faktorer att ta hänsyn till

Projektet visar att det finns delar och konstruktionslösningar som är extra känsliga för klimatförändringar och extrema vädersituationer. Om man ska använda trä som byggmaterial i ett klimat med större variationer mellan varmt och kallt och som dessutom ska tåla extrema vädersituationer finns det flera faktorer man bör ta hänsyn till menar forskarna. I rapporten lyfts fram att det är viktigt att tänka på att materialet har en benägenhet att ändra form vid olika fukthalter. Det gör det extra viktigt att det är tätt i skarvar. Därtill måste man hantera risken för hög fuktbelastning, för det har visat sig vara särskilt känsligt för byggnader som periodvis står ouppvärmda.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Du kan också läsa mer i forskningsrapporten:

Långtidsstudie av byggnader i trä i kallt klimat. Undersökning av den drygt 30 år gamla svenska forskningsstationen Wasa i Antarktis (diva-portal.org). Forskningsrapport, Luleå tekniska universitet, ISBN 928-91-8048-234-1(pdf), 133 sid.

Forskningsrapporten finns också att läsa i pdf här.

Utdrag från forskningsrapporten:

"Byggnader som står ouppvärmda någon del av året löper vidare en hög risk för fukt i isolerande skikt i klimatskalet."

"Sammanfattningsvis kan sägas att trä som byggmaterial har många positiva egenskaper och att den studerade träbyggnaden i huvudsak har fungerat bra under de 30 åren i Antarktis. Man måste dock se upp med och utforma byggnader av trä så att de kan utstå temperaturrörelser och fuktvariationer utan risk för nedbrytning (mögel)."

Viktiga resultat
  • Forskningsstationen i trä på Antarktis har huvudsakligen fungerat bra under 30 år.
  • När man bygger en träkonstruktion som ska tåla ett extremt klimat och rejäl kyla är det viktigt att konstruera en tät fasad där vindgenererad fukt inte kan tränga in.
  • Byggnader som står ouppvärmda någon del av året löper en hög risk för fukt i isolerande skikt i klimatskalet.
  • Det går att minska uppvärmningskostnaderna när byggnaden används genom att använda en värmeväxlare och tillförseln av extra värme via husets luftspalter.
  • När man bygger i trä är det viktigt att klara både temperaturrörelser och fuktvariationer så att man undviker mögelangrepp.

Text: Ann-Sofie Borglund