Bakgrunden till att allt fler elnätsföretag inför prismodeller med effekttariffer är för att optimera utnyttjandet av elnätet och öka incitamenten för kunderna att plana ut sin elanvändning. För hushållskunder som har elbil och värmepump finns det tydliga incitament att använda elen när den inte är som dyrast.

– Vi ska i projektet undersöka den tekniska och sociala potentialen för effektstyrning hos hushåll. Det kan ju finnas en teknisk potential, men som inte alltid går att använda för att en person i hushållet exempelvis måste ha elbilen. Det är därför viktigt att även få med sociala aspekter, säger Carolina Hiller på RISE och den som leder projektet.

I projektet ingår också forskare vid Högskolan Dalarna och det finns en bred referensgrupp med företag inom smarta hem, elbilsladdare, värmepumpstillverkare, nät, elhandel och energi.

För att ta reda på hur hushållskunder med elbil och värmepumpar resonerar och om/hur de styr elanvändningen idag kommer man att genomföra en intervjustudie med dessa kunder.

Fakta

Projekt: När elbilen flyttar in! – Den sociala och tekniska potentialen med samordnad styrning av värmepumpar och elbilsladdning i småhus

Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektparter: Högskolan Dalarna

Projektstart: December 2022
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 3 086 000 kr

Projektledare: Carolina Hiller

Energimyndighetens projektnummer: P2022-00921

– Vi ska även ha frågor kring olika framtidsbilder rörande bland annat vad händer om de måste prioritera elanvändningen och vilka förändringar de är villiga att göra, säger Carolina Hiller och fortsätter:

– Vi kommer dessutom att ställa frågor kring en tjänst för styrning av effekt. Är de intresserade av en sådan tjänst, vilka egenskaper behöver den ha och har de tillit till en aktör som säljer en sådan tjänst?

I projektet kommer man även att ha ett genusperspektiv. Detta är viktigt av flera anledningar menar Carolina Hiller och lyfter fram att traditionellt sett finns manliga respektive kvinnliga ansvarsområden i hemmet, vilket exempelvis kan leda till att det oftare är mannen än kvinnan som har kunskap och kontroll över värmepumpen i hemmet.

– Det är därför viktigt att undvika att nya tekniska tjänster befäster traditionella könsroller eller hindrar vissa användare att förstå den ny tekniken. I vårt projekt ser vi det därför som viktigt att i så hög utsträckning som möjligt inkludera alla vuxna att delta i studien för att få med ett brett perspektiv, säger hon.

I projektet ska man även ta fram en modell för styrningen som bygger på statistiska data över olika användningsmönster av el och hur olika parametrar kan påverka hushållens kostnad för elanvändningen. Det kan exempelvis gälla hur tid, effekt och utomhustemperatur påverkar kostnaden.

– Vi vill koppla modellen till några verkliga praktikfall hos hushåll, så att det inte enbart blir en statistisk modell utan vi vill se vilka konsekvenser förändringar av olika parametrar kan ha i praktiken, säger Carolina Hiller.

Hon hoppas att kunskapen som de får fram i projektet kommer till nytta för flera aktörer och att hushållens röst blir hörd vid utveckling av tjänster kring samstyrning av el i hemmet.

Av Ann-Sofie Borglund

Ladda ner

Projektpresentation

Film om projektet

Den 12 april 2024 presenterades projektet i en film under E2B2s Effektarena. Se den nedan.

Du hittar också hela inspelningen från Effektarenan här!