Vinster med bättre arbetsprocesser

Intervju

Läs vad arkitekterna Monika Hellekant Nilsson, Caroline Cederström och Linda Marlevi vid White arkitekter AB har att säga om projektet!

Handboken är skriven av arkitekter vid White arkitekter och en akustiker från Norconsult. Bakgrunden till projektet är att utredningar för bullernivåer, dagsljus och energi ofta utreds var för sig och oftast för sent. Det leder till att man många gånger behöver göra om en del av arbetet, vilket är kostsamt och dessutom riskerar att leda till sämre lösningar. Det finns därmed flera vinster genom att förbättra arbetsprocessen, vilket presenteras i handboken.

Guide och processtöd underlättar

Handboken är pedagogiskt uppbyggd med såväl förklaringar av olika begrepp, som hur aspekterna påverkar människans hälsa. Den visar vad branschen har att förhålla sig till idag i form av lagkrav, regler och standarder för de tre olika aspekterna samt egna erfarenheter om hur detta tillsammans med nuvarande arbetsprocess påverkar möjligheterna att uppnå samhällskraven och projektspecifika krav.

Fakta

Projekt: Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur Utförare: White Arkitekter AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, Sundbybergs stad, Stiftelsen Arkitekturforskning, White arkitekter AB Projektstart: Mars 2019 Projektslut: Juni 2020 Projektbudget: 1 020 000 Projektledare: Monika Hellekant Nilsson Energimyndighetens projektnummer: P47837-1

Sprunget ur dessa erfarenheter så har två verktyg tagits fram för att underlätta för projekt att få rätt förutsättningar att nå satta krav. Verktygen består av en guide och ett processtöd. I guiden grupperas olika vägledande principer för platsen, byggnadsvolymen, de yttre delarna som tak, fasad och mark samt interiört. I guiden visas hur dessa principer påverkar varandra, medan processtödet har fokus på när i tid beslut ska tas kring de olika vägledande principerna i plan- och byggprocesserna.

Stöd i det dagliga arbetet

Handboken är tänkt att fungera som stöd i det dagliga arbetet för planerare, fastighetsutvecklare och konsulter. Den visar också när det är dags att stämma av buller, dagsljus och energi inför avgörande tillfällen i plan- och byggprocesserna. Därigenom ökar möjligheten att skapa en så bra och sammanvägd lösning som möjligt och riskerna för suboptimering, som visar sig senare i processen, minskar.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporterna:

Viktiga resultat
  • För att uppnå krav på bullernivåer, dagsljus och energi när man ritar en byggnad eller planerar en ny stadsdel bör konsulter arbeta parallellt med dessa områden.
  • Idag arbetar konsulter i olika skeden med frågorna och resultatet blir ofta att man tvingas ta ett omtag i ett sent skede i planeringen, vilket riskerar att leda till sämre och dyrare lösningar.
  • Branschen jobbar idag oftast för sent med aspekterna, efter att beslut tagits som begränsar handlingsutrymmet för att kunna ge bra förutsättningarna för respektive aspekt. Ökad kunskap om olika beräkningssätt och detaljeringsgrad i dessa är en väg framåt för att effektivt kunna arbeta med respektive aspekt på rätt nivå under projektets alla skeden.
  • Energi är den aspekt som ofta utreds sist, när många parametrar redan är låsta. Det leder till att handlingsutrymmet för att uppnå en så låg energianvändning som möjligt ofta är starkt begränsat eller blir onödigt kostnadsdrivande för projektet.
  • I detta projekt har man tagit fram en handbok med nya arbetssätt som förbättrar avvägningar mellan energi, buller och dagsljus i plan- och byggprocessen.
  • Handboken innehåller även två verktyg – en guide och ett processtöd.

Text: Ann-Sofie Borglund