Arbetet leds av Monika Hellekant Nilsson (bilden till vänster), Caroline Cederström och Linda Marlevi (bilden till höger) vid White arkitekter AB. De ser problem med hur kraven för buller, dagsljus och energi hanteras idag.

– Utredningar för dessa tre aspekter görs var för sig och ofta vid olika skeden och först längre fram i projektet kan man upptäcka att flera av lösningarna krockar med varandra. Det blir då svårt att uppfylla lagkraven för buller, dagsljus och energi med de intentioner som finns i detaljplaner, säger Monika Hellekant Nilsson och fortsätter:

– Frågor kring buller, dagsljus och energi behöver ses över samtidigt eftersom de påverkar varandra. Det som kan vara en bra lösning för en aspekt, kan vara negativt för en annan. Men i nuläget är det sällan kunder efterfrågar dessa utredningar i tidigt skede.

I projektet kommer man att ta fram en metod som ska visa hur planerare, arkitekter, byggherrar med flera på bästa sätt kan angripa det komplexa förhållandet mellan buller, dagsljus och energi när de utvecklar stadsdelar och byggnader. Den nya metoden kommer att beskriva riktlinjer och verktyg som kan användas i processen, sammanställt i ett diagram för samtliga aspekter, för att tydliggöra kopplingen aspekterna emellan. I arbetsgruppen ingår en bred expertis inom både sakfrågor och process.

Fakta

Projekt: Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur Utförare: White Arkitekter AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, Sundbybergs stad, Stiftelsen Arkitekturforskning, White arkitekter AB Projektstart: Mars 2019 Projektslut: Juni 2020 Projektbudget: 1 020 000 Projektledare: Monika Hellekant Nilsson Energimyndighetens projektnummer: P47837-1

Resultatet kommer att samlas i en handbok, där det bland annat ska framgå när under plan- och projekteringsprocessen vilka utredningar behöver göras med avseende på dessa tre aspekter, så att man når lagkrav, men också stadsbyggnadsmålen och de arkitektoniska idéerna.

– Alla måste uppfylla sina krav, men när man ser kraven för alla tre områden först i slutet av planeringen så krävs nästan alltid att man behöver göra om en del av arbetet, vilket är kostsamt och ofta leder till sämre lösningar. Det finns flera vinster att göra om vi kan förbättra arbetsprocessen. Målet med vår handbok är att den ska vara pedagogisk och enkel, så att den kan användas av många i branschen i det dagliga arbetet, avslutar Monika Hellekant Nilsson.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat