Byggnationen av lågenergihus går trögt. En genomgång 2015 visar att majoriteten av lågenergihusen finns i Västra Götalands län, 23 stycken. I Stockholmsområdet finns sju lågenergihus, medan i övriga Sverige finns cirka ett lågenergihus per län.

I det här projektet kommer man att genomföra ett 20-tal längre intervjuer med allmännyttiga bolag. Bolagen har en spridning i landet samt en bredd vad gäller storlek och organisation. Dessutom ingår både bolag som har valt att bygga lågenergihus och de som har sagt nej till att bygga lågenergihus.

– Bredden är viktig för att vi ska kunna hitta metoder för att hjälpa bolagen framöver, men också för att se vilka kunskapsluckor som behöver fyllas, säger Thomas Sundén på Sustainable Innovation, som leder projektet. (se bilden)

Fakta

Projekt: Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan Utförare: Sustainable Innovation AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, NCC Construction Sverige, SBUF, Skanska Sverige, SABO, Alingsås kommun, Stockholmshem, White Arkitekter, Telge Hovsjö Projektstart: januari 2015 Projektslut: april 2016 Projektbudget: 2 501 000 kr Projektledare: Thomas Sundén Energimyndighetens projektnummer: 39677-1

– Många har uppfattningen att lågenergihus är dyrt, krångligt och innebär missnöjda hyresgäster, men detta bygger mer på känslor än på verklig dokumentation. Underlagen som används varierar i kvalitet, vilket försvårar jämförelsen. Dessutom saknas ofta strukturerad uppföljning, vilket resulterar i att beslut tenderar att baseras på bolagets kultur i frågan.

I projektet kommer man därför att ta reda på hur det verkligen ser ut vad gäller lågenergihus och skapa verktyg för att underlätta beslutsfattande inom den allmännyttiga bostadssektorn.

– Det är viktigt att byggandet av lågenergihus ökar, dels för att energianvändningen i fastigheter måste minska, dels för att lärdomar från dessa byggen kan användas till renoveringar och därmed minska energianvändningen i befintliga hus. Vår drivkraft i projektet är att det ska byggas mer och bättre fastigheter, säger Thomas Sundén vidare.

Vad är lågenergihus?

Lågenergihus är ett samlingsnamn för passivhus, nollenergihus och plusenergihus. Ett passivhus, är en välisolerad byggnad som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset via hushållsapparater och genom de människor som vistas i huset. Ett nollenergihus, är en byggnad som producerar lika mycket energi som det använder. Ett plusenergihus producerar mer energi som det använder.

Målet är att ta fram ett beslutsunderlag med frågor som är centrala för ledningsgrupper inom allmännyttiga bostadsbolag, som exempelvis ekonomiska modeller, investeringskalkyler, finansieringsformer och livscykelperspektiv. Det i sin tur ska underlätta för att ta beslut kring frågor som rör lågenergihus.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början

Till projektets resultat