Att fokusera på vad som sker i byggprocessen blir allt viktigare, sett ur ett klimatperspektiv. I takt med att byggnader blir allt mer energieffektiva kommer en högre andel av byggnadens klimatpåverkan från själva byggprocessen. En studie genomförd 2018 visar att klimatpåverkan uppströms av byggprocessen kan stå för upp till 80 procent av den totala livcykelklimatpåverkan i lågenergibyggnader.

– Livscykelanalyser är ett erkänt och bra verktyg att använda för att utvärdera byggnader under deras livscykel, men ska den leda till en verklig förbättring hos byggaktörerna är det centralt att analysen integreras i den tidigare designfasen, poängterar Johan Holmqvist vid IVL Svenska Miljöinstitutet och den som leder projektet.

I tidiga designskeden fattas beslut vad gäller byggnadens övergripande form, geometri, val och stomme och byggsystem. Med de verktyg som finns idag görs livscykelanalyser först i ett sent i processen, men då är många beslut redan tagna och är svåra eller kostsamma att ändra på.

Fakta

Projekt: Byggnadsdesign med livscykelperspektiv
Utförare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, FOJAB arkitekter AB, Byggnadsfirman Otto Magnusson AB, MKB Fastighets Aktiebolag, Warm in the Winter AB

Projektstart: maj 2020
Projektslut: mars/april 2022
Projektbudget: 2 870 000 kr

Projektledare: Johan Holmqvist

Energimyndighetens projektnummer: P50419-1

– Vi vill få in möjligheten att utföra relativa klimatberäkningar i de befintliga designprogram som arkitekterna använder, inom det här projektet fokuserar vi på Rhino och Grasshopper, säger Johan Holmqvist.

– Vi vill att arkitekten tillsammans med fastighetsexploatörer nästan i realtid ska visa på vad olika val kring byggnaden får för avtryck på klimatet. Det gör också att kunden kan få större förståelse för sina val ur klimatsynpunkt och också bli mer involverad i beslutsprocessen, säger Johan Holmqvist vidare.

I projektet kommer man att utveckla en branschgemensam metod och process för att integrera livscykelanalyser som beslutsunderlag i tidiga designskeden. Metoden ska testas i 2-3 fallstudier som bygger på verkliga fall. I projektet ska man arbeta tillsammans med olika professioner och få en ökad förståelse för arbetet som genomförs av klimatexperter, arkitekter och byggaktörer.

– Vårt mål är att öka interaktionen från idé till färdig fastighet och att man tack vare smartare klimatval får ner klimatavtrycket. Att arbeta mer tillsammans och med ett gemensamt arbetssätt där klimatfrågan tas upp tidigt i design- och beslutsprocessen tror vi är avgörande för att lyckas, säger Johan Holmqvist.

Arbetet i projektet ska leda fram till en EU-ansökan eller nationell ansökan om hur en planprocess och standardiserad byggprocess kan förbättras för att vara mer klimatoptimerad och kostnadseffektiv. Huvudsyftet är att åstadkomma en byggdesign som är optimerad utifrån ett klimat- och funktionsperspektiv och driva mot en mer resurssnål bygg- och anläggningsindustri.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat