Mer energieffektiva byggnader hjälper påtagligt till att minska samhällets totala energianvändning. Prisfallet på solcellsystem förbättrar möjligheterna att uppföra klimatsmarta byggnader – som dessutom lokalproducerar energi.

Med solceller på taket och tillvaratagande av överskottsvärme kan hus fås att producera lika mycket energi som de använder. Ingen tvekan om att denna typ av så kallade plusenergihus kommer att bli vanligare.

Fast, stopp ett tag… Vad kännetecknar egentligen ett plusenergihus? En vanlig definition är att byggnadens energianvändning, på årsbasis, ska täckas av lokal decentraliserad energiproduktion. I själva verket är bilden betydligt mer komplicerad.

– Det finns ett klart behov att ge begreppet plushus en strikt definition samt att utveckla rekommendationer för hur denna sorts byggnader ska designas för svenska förhållanden, säger Richard Thygesen, forskare vid Mälardalens högskola.

Fakta

Projekt: Definition, design och utvärdering av plusenergihus Utförare: Mälardalens högskola Samfinansiärer: Energimyndigheten, Mälarenergi AB, Sveafastigheter Bostad Projektstart: mars 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 1 949 652 kr Projektledare: Björn Karlsson Energimyndighetens projektnummer: 41860-1

Med ekonomiskt stöd från E2B2 ska ett forskarlag under ledning av professor Björn Karlsson följa och analysera ett husbygge i Västerås. I kvarteret Neptun håller Sveafastigheter som bäst på att uppföra "plusflerbostadshus" med sammanlagt 121 lägenheter.

– I just detta fall värms fastigheterna av bergvärme, men vi sätter en ära i att göra vår studie teknikneutral, säger Richard Thygesen.

Inom projektets ram analyseras därför hur solceller på bästa sätt kan kombineras med värmesystem med såväl fjärrvärme som bergvärmepump.

Till utmaningarna med el från solceller hör att produktionen inte inträffar när behovet är som störst. Sommartid finns ett överskott medan el måste stödköpas på vintern. Till projektets delmål hör att föreslå innovativa möjligheter för att öka egenanvändningen i byggnader.

– Den el som används direkt i byggnaden bromsar elmätaren och kan betraktas som sparad energi.

Richard Thygesen ser att andelen egenanvänd solel fungerar som ett kvalitetsmått för plusenergibyggnader. Lokal lagring i exempelvis batteribanker samt förfinad styrning av anläggningens värmepumpar beskrivs som några sätt att nå den eftersträvade ökningen.

– Att möjliggöra för hyresgäster att ta del av lokalproducerad el är en annan intressant möjlighet som tyvärr kompliceras av dagens regelverk och affärsmodeller.

Utöver Mälardalens högskola medverkar Sveafastigheter och Mälarenergi i projektet. Richard Thygesen möter redan ett betydande intresse för plusenergihus från fastighetsutvecklings- och byggbolag, bostadsrättsföreningar samt leverantörer av solcellssystem.

Text: Per Eriksson
Foto: Jessica Hedén