Hittills har energieffektiviseringsarbetet inom byggsektorn haft fokus på själva byggnaden och i det arbetet har branschen nått långt. Nu vidgas arbetet till att även omfatta det som rör byggprocessen och där är energiåtgången till byggbodar en viktig del.

– Idag finns det inget energiklassningssystem för byggbodar vilket gör att byggbolag har svårt att ställa krav i samband med upphandling och det blir också svårt att jämföra olika byggbodars energiåtgång, förklarar Helena Eriksson, projektledare vid Peab.

– Samtidigt finns det ett stort intresse för energifrågan hos såväl byggbolag och byggherrar som hos de företag som hyr ut och hos de som tillverkar byggbodar, säger Helena Eriksson vidare.

Fakta

Projekt: Energiklassningssystem för byggbodar
Utförare: Peab Sverige AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Peab Sverige AB, CIT Energy Management AB

Projektstart: maj 2020
Projektslut: december 2021
Projektbudget: 1 532 600

Projektledare: Helena Eriksson

Energimyndighetens projektnummer: P50383-1

Projektet att ta fram ett energiklassningssystem för byggbodar är ett initiativ inom Lågan (Energimyndighetens nätverk för byggande av resurseffektiva byggnader) och har föregåtts av en förstudie där ett 30-tal aktörer inom byggbranschen deltog. Förstudien visar att det finns ett stort intresse för ett energiklassningssystem av byggbodar. Nyttan är också stor om man kan genomföra energibesparingar i just byggbodar. Det beror på att byggbodar oftast använder el för uppvärmning och användningen är som störst kalla vinterdagar. Kan man minska elanvändningen under dessa perioder leder det både till en besparing i form av pengar för byggbolaget och byggherren, men också till att man avlastar elnätet då effektbehovet är som störst. Det blir därmed en nytta både för byggbranschen och på energisystemnivå. Vidare har en annan förstudie visat att energieffektiva bodar kan minska påverkan på växthuseffekten ur ett livscykelperspektiv.

I projektet deltar byggföretag, boduthyrare, bodtillverkare och andra aktörer som tillsammans ska ta fram riktlinjer och kriterier för ett energiklassningssystem för såväl byggbodar som bodetableringar. De ska också utveckla en certifieringsprocess med en vägledning av hur systemet ska användas.

– Projektet avslutas i slutet av 2021 och vi hoppas kort därefter att energiklassningssystem kan vara på plats. För oss är det viktigt att det är ett enkelt och korrekt system som inte är för dyrt att använda. Att kostnaderna hålls nere är angeläget, för att så många som möjligt ska kunna använda systemet och bidra till energieffektivisering, säger Helena Eriksson.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat


Mer information finns på Lågans webbplats: www.laganbygg.se