Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Bengt Stridh vid Mälardalens högskola har att säga om projektet!

Stora möjligheter för mer solel

Det finns en stor potential för solceller även i Sverige. Om man använder en fjärdedel av de tak och fasader som lämpar sig för solceller kan man producera minst 10 TWh el per år. Det finns dessutom tydliga mål om att öka andelen solel. Regeringen satte i juni 2016, i den så kallade energiöverenskommelsen, ett mål att Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnyelsebar elproduktion, med en ökad andel solel jämfört med idag. Ett hinder för en bredare satsning på solceller har framförallt varit osäkerheten i de kalkyler som görs inför investeringsbesluten för solcellssystemen. Fastighetsägare har varit tvungna att inför varje enskild solcellsinvestering göra en rad antaganden, och utvärdera offerter som inte baseras på jämförbara indata.

Internationellt gångbar kalkylmodell

I detta projekt har forskare vid Mälardalens Högskola i samarbete med Stockholms stad utvecklat en modern och standardiserad kalkylmodell som är baserad på den internationellt etablerade modellen Levelized Cost of Energy (LCOE). Där kan man beräkna produktionskostnaden per kWh. Dessutom har en uppskattning gjorts av hur lönsamheten är för en solcellsinvestering i Sverige. Kalkylmodellen är framtagen i två versioner, en för privatpersoner och en för övriga.

Fakta

Projekt: Investeringskalkyl för solceller Utförare: Mälardalens högskola Samfinansiärer: Energimyndigheten, SBUF, Byggherregrupp för lönsamma solcellsinstallationer Projektstart: januari 2015 Projektslut: september 2016 Projektbudget: 679 563 kr Projektledare: Björn Karlsson Kontaktperson: Bengt Stridh Energimyndighetens projektnummer: 40803-1

Bred acceptans

Kalkylmodellen är ett viktigt verktyg för att fler solcellssatsningar ska komma till stånd. Men lika viktigt som att modellen har tagits fram är att den accepteras och används av branschen. I detta projekt bedöms modellen ha goda förutsättningar att få ett stort genomslag. Detta genom att projektet har haft tillgång till en referensgrupp som bestått av knappt 50 byggherrar, fastighetsägare, leverantörer av solcellssystem, konsulter och elbolag.

Beräkningsmodell för solscelssatsningar

Beräkningsmallarna i Excel kan laddas ner från projektets hemsida på Mälardalens högskola, som förvaltar kalkylmodellen. För att säkerställa att modellen fortsätter vara aktuell och relevant över tid kommer ansvariga på Mälardalens högskola att uppdatera modellen när förutsättningar förändras. I framtiden planerar man även att göra en webbräknare baserad på den framtagna kalkylmodellen.


Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten

Viktiga resultat
  • En standardiserad kalkylmodell för solcellsinvesteringar har tagits fram i projektet. Det har tidigare har saknats och
    varit ett hinder för att kunna ta korrekta investeringsbeslut.
  • Kalkylmodellen är baserad är på den internationellt etablerade modellen Levelized Cost of Energy.
  • Modellen kommer regelbundet att uppdateras när förutsättningar förändras, vilket gör att användarna ständigt har
    relevanta värden till sin kalkyl.
  • Det finns en stor potential för solceller i Sverige. Det finns både bra ytor för solcellerna och tydliga politiska mål om
    mer solel. Nu finns också en kalkylmodell för att kunna ta rätt beslut vid solcellssatsningar.

Text: Ann-Sofie Borglund