I projektet ska de mäta energianvändningen på tolv byggarbetsplatser. Detta genom att använda en mätplan som de tagit fram i ett tidigare projekt.

– Tanken är dessa mätvärden ska ge en första indikation hur det ser ut vad gäller energianvändningen på byggarbetsplatser och vilka poster som är mest energiintensiva, säger Helena Lantz vid CIT Energy Management och den som leder projekten.

– Då kan man på längre sikt identifiera energiposterna, fastställa nyckeltal och ta fram lämpliga kravnivåer i upphandlingsunderlag eller för att komma längre i sitt energieffektiviseringsarbete på byggarbetsplatsen, säger hon vidare.

Bakgrunden till projektet är en genomgång av tidigare studier inom LÅGAN, som är Energimyndighetens och Byggföretagens nätverk för energieffektiva byggnader. Där framkom att kunskapen är låg kring energianvändningen på byggarbetsplatser och att det behövs bättre dokumenterade mätdata kring energi för att kunna se hur mycket energi som faktiskt används och till vad.

– Genom att mäta kan vi se var det går att effektivisera. De studier som finns på området är gamla och det är svårt att jämföra mätningarna sinsemellan. Så vårt projekt handlar om att få ett helhetligt kunskapsunderlag så att man kan fatta beslut kring energieffektiviseringsåtgärder utifrån aktuellt underlag, säger Helena Lantz.

Fakta

Projekt: Mätning av energianvändning på byggarbetsplatser
Koordinator: Peab Sverige AB
Projektpartner: Bravida Sverige AB, Byggföretagen i Sverige Service AB, C. PERSSON'S HYRMASKINER AB, CIT ENERGY MANAGEMENT AB, Cramo AB, JM AB, Lambertsson Sverige AB, NCC Sverige AB, Peab Sverige AB, Ramirent AB, Serneke Sverige AB, Skanska AB, Skanska Rental, Wästbygg Gruppen AB

Projektstart: December 2022
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 3 158 650

Projektledare: Helena Nakos Lantz

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00224

Orsaken till att kunskapen är låg kring energianvändning på byggarbetsplatser har flera orsaker menar Helena Lantz. Det kan bero på att entreprenörerna oftast inte mäter energin på byggarbetsplatsen utan underlaget bygger på fakturor de får. Det handlar även om att det är få som har genomfört någon mer noggrann uppföljning av energianvändning på byggarbetsplatsen.

– Då saknas en hel del information om energianvändningen. Det är svårt att veta till vilka olika delar som energin har använts, dessutom saknar entreprenörerna information om den energi som underentreprenörerna använder på byggarbetsplatsen, säger Helena Lantz.

– I vårt projekt ska allt detta med, så allt inom byggarbetsplatsens grindar ska mätas, säger hon.

Mätplanen gör att alla ska mäta på samma sätt och med liknande mätare. Dessutom ska allt dokumenteras väldigt noggrant, så att man i forskningsprojektet ska kunna se skillnaderna och ta reda på varför det skiljer sig åt. I projektet hoppas man dessutom på att få fram var man behöver effektivare teknik och var det finns möjlighet till teknikutveckling på byggarbetsplatsen.

Helena Lantz pekar på att även effektfrågan blir alltmer aktuell på byggarbetsplatser. Detta i takt med mer elektrifierade arbetsmaskiner. Redan nu finns entreprenörer som stött på effektproblem.

– Myndigheter för en dialog med entreprenörerna hur de skulle hantera risker om det blir strömavbrott. Vårt projekt gör det möjligt att fastställa aktiviteter eller vilka maskiner som har stor energianvändning.

– Då kan entreprenören arbeta med sin riskhantering, men också planera arbetsmaskinerna på ett bättre sätt för att minska risken för el- och effektbrist. Det är något som högaktuellt idag, avslutar Helena Lantz.

Av Ann-Sofie Borglund