Projektet ska resultera i ett uppdaterat certifieringssystem för både nya och befintliga byggnader. Att komma dit är dock en krävande process. 12 arbetsgrupper har bildats kring olika ämnesområden. I arbetsgrupperna finns representanter från både näringsliv och akademi.

– Det är oerhört viktigt att de förslag till förbättringar som lyfts fram har en vetenskaplig grund och forskarnas roll är bland annat att tolka och förmedla de forskningsresultat som framkommit inom respektive område. Att representanter från byggbranschen ingår är också centralt, för det är i deras vardag som de nya kriterierna ska tillämpas, säger Catarina Warfvinge. (se bilden)

Fakta

Projekt: Miljöbyggnad 3.0 – ny version av miljöcertifiering av byggnader Utförare: Building Green in Sweden AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, SBUF, Building Green in Sweden AB, med flera Projektstart: augusti 2015 Projektslut: september 2017 Projektbudget: 11 525 800 kr Projektledare: Catarina Warfvinge Energimyndighetens projektnummer: 40826-1

Förslagen från arbetsgrupper tas vidare av ämnesknutna remissgrupper.

– De går bland annat igenom att förslagen är enkla och tillämpbara, men ändå innebär en kvalitetshöjning, säger Catarina Warfvinge. Därefter tas förslagen till en samordningsgrupp som har till uppgift att ta fram ett förslag som rymmer samtliga ämnesområden.

– Totalt ska Miljöbyggnad innehålla högst cirka 20 punkter, vilket blir en utmaning för det är väldigt många bra förslag som grupperna vill få med. Samtidigt är det viktigt att Miljöbyggnad fortsätter att vara ett enkelt system att arbeta med, poängterar Catarina Warfvinge.

Det område där det skett störst utveckling under senare år är materialval menar Catarina Warfvinge. De material som var dåliga ur miljösynpunkt för fem år sedan har förbättrats. Leverantörerna har blivit bättre på att innehållsdeklarera och det har också blivit lättare för beställare att göra bra materialval.

Om Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt, men ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget guld, silver eller brons. Källa: Sweden Green Building Council (SGBC)

Projektet ska slutföras i december 2016 och då ska också Miljöbyggnad 3.0 vara klar. Innan den slutliga versionen blir klar ska manualer och hjälpverktyg testas i ett pilotprojekt med stor spridning i landet, på olika byggnadstyper, verksamheter och ägandeformer.

– Det känns riktigt bra att vi snart kan presentera en uppdaterad version av Miljöbyggnad, för den är efterfrågad bland många i bygg- och fastighetsbranschen och vi bedömer att den kommer att förbättra byggnader ytterligare, säger Catarina Warfvinge.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat