Det är viktigt att energiförsörjningssystem anpassas efter de långsiktiga energibehoven i byggelsen. Det behövs insatser för att anpassa investeringsintensiva försörjningssystem till energibehovens utveckling. Vi behöver också jämföra olika energihushållningsåtgärder och se hur de påverkar energitillförselsystemen.