– Idag använder de flesta apparater i hemmet likspänning. Det innebär att man leder in växelström i fastigheten och sedan på mängder av platser i huset omvandlar den till likström, vilket orsakar onödiga förluster. Genom att istället låta denna inmatning ske via en centraliserad likriktningsenhet tror vi att det går att minska förlusterna med upp till 15 procent beroende på den specifika situationen, säger Torbjörn Thiringer. (bilden)

I detta projekt ska man utröna vad som är möjligt att uppnå rörande energibesparing och vad som krävs för att minska förlusterna. Projektet är indelat i tre arbetspaket, där Chalmers, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Herrljunga Elektriska AB och Power Circle ingår. Herrljunga Elektriska kommer att ta fram lämplig nätstruktur för undersökningen genom sin kännedom om elnät.

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

SP ansvarar för att kartlägga laster och undersöker sammansättningen av apparaterna i olika byggnader och se vilka apparater som kan försörjas direkt med likspänning. Chalmers fastställer förlusterna i två typfall för att därigenom kunna få resultat som är användbara för även andra kombinationer av elnät och byggnader. Power Circle bistår med rådgivning i alla aktiviteter.

Fakta

Projekt: Besparingspotential för likspänningsdistribution – en förstudie Utförare: Chalmers tekniska högskola AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, RISE Projektstart: mars 2016 Projektslut: juli 2017 Projektbudget: 750 000 kr Projektledare: Torbjörn Thiringer Energimyndighetens projektnummer: 41848-1

– Projektet är en förstudie och vi hoppas kunna få våra teorier bekräftade, för att därefter kunna driva utvecklingen inom detta område framåt. Det finns ett stort internationellt intresse kring likströmsanvändning, men just den omfattande totalsynen på både värme och el, med kvantifiering av besparingspotentialen på ett par specifika fall, vilket vi valt att göra i detta projekt, har vi inte sett mycket av än, säger Torbjörn Thiringer.

Förutom att minska energiförlusterna i slutdistributionen av el till byggnader så finns det även andra fördelar med att använda likströmsdistribution på det sättet som projektet undersöker. Genom att koncentrera transformationen skulle omvandlingen bli energieffektivare och förlusterna kan också användas till något nyttigt, exempelvis att värma vatten. Ytterligare drivkrafter är utvecklingen av solcellsinstallationer och lokala energilager på hushållsnivå där en omvandling till växelspänning är ett onödigt och icke energieffektivt steg, vilket också talar för en utveckling mot likström.

Ökat intresse för likströmsanvändning

Det pågår ett stort antal projekt i Sverige och övriga Europa där likströmsanvändning studeras ur olika perspektiv. Projekten är ofta fokuserade på integrering av solceller i lokala nät, lagring av el lokalt eller på nätnivå, integrering av specifika likströmslaster såsom elfordon eller serverhallar. Det finns dock få studier om fastighetssystem och de möjliga vinsterna med likströmsförsörjning, vilket är det som studeras i denna förstudie.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början

Till projektets resultat