Mål för energi- och klimatarbetet

Klimatinitiativet startade 2018 av Sverige Allmännytta och det långsiktiga målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen då även ska ha minskat med 30 procent jämfört med 2007 års nivå. Det är 184 bostadsföretag som har anslutit sig till initiativet, vilket omfattar drygt 714 000 lägenheter.

Intervju med forskaren

Läs vad Patrizia Finessi, expert på miljöfrågor vid Sveriges Allmännytta, har att säga om projektet!

Nyckeltal och enklare rapportering

Den stora klimatpåverkan i flerbostadshus kommer från: användning av el och fjärrvärme, nyproduktion av byggnader, inköp av varor och tjänster för förvaltningen och boendes mobilitet. Inom dessa områden har det saknats mätetal och metoder för standardiserad beräkning av klimatpåverkan. En viktig del i detta projekt har därför varit att ta fram definitioner av nya nyckeltal och vidareutveckla Klimatinitiativets rapporterings- och presentationsverktyg. Utvecklingen från parkeringsnorm till mobilitetsnorm undersöks i ett separat projekt.

De nya nyckeltalen gäller dels bostadsföretagens effekttoppar, dels uppföljning av bostadsföretagens upphandlingar där klimatrelaterade krav ställs på leverantörernas transporter.

Vad gäller rapporterings- och presentationsverktygen har fokus legat på att förenkla den rapportering som årligen görs inom Allmännyttans Klimatinitiativ. Det har även handlat om att göra återrapporteringen till bostadsföretagen mer pedagogisk och lättillgänglig samt att bolagen ska få möjlighet till benchmarking.

Fakta

Projekt: Energianvändning och klimatpåverkan i bostadsföretag - vidareutveckling av allmännyttans klimatinitiativ
Utförare: Sveriges Allmännytta
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Sveriges Allmännytta

Projektstart: Mars 2019
Projektslut: December 2020
Projektbudget: 3 142 085 kr

Projektledare: Patrizia Finessi
Energimyndighetens projektnummer: P47863-1

Gemensamt arbete i branschen

För att nyckeltalen, och därmed klimatarbetet, ska få ett bredare genomslag är det viktigt att alla räknar och rapporterar på samma sätt. Inom ramen för detta projekt har man därför samlat representanter för fastighets- och byggbranschen: HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Svenska kyrkan och Byggföretagen. Samtliga aktörer anser att klimatmålen skulle gynnas av att det fanns en viss uppsättning öppna och tillgängliga emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och drivmedel som är aktuella. Detta skulle göra det möjligt att jämföra klimatberäkningar och vara en gemensam bas för att visa olika företags väg mot de nationella klimatmålen. Ett arbete har därför påbörjats med att ta fram branschgemensamma emissionsfaktorer för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser. Arbetet beräknas vara klart under 2021.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Nu finns det nyutvecklade nyckeltal för bostadsföretagens effekttoppar, kopplat till el- och fjärrvärmeuttag.
  • Det finns även nya nyckeltal för att följa upp andelen av bostadsföretagens upphandlingar där klimatrelaterade krav ställs på leverantörernas transporter.
  • Rapporterings- och presentationsverktygen har utvecklats så att det är enklare att rapportera energianvändning och klimatutsläpp till Allmännyttans Klimatinitiativ, vilket görs årligen.
  • Återrapporteringen från Allmännyttans Klimatinitiativ ger möjlighet till benchmarking.
  • Nu pågår ett arbete med att fram ta branschgemensamma emissionsfaktorer för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser, vilket initierats i detta projekt.

Text: Ann-Sofie Borglund