Intervju med forskaren

Läs vad Ricardo Bernardo, forskare vid LTH, har att säga om projektet.

Byggnadsintegrerade solceller kan bidra till att koldioxidutsläppen från byggnader minskar. Detta genom att man ersätter passiva byggmaterial med aktiva som genererar energi från en förnybar källa. Många fastighetsägare är dock motvilliga till tekniken på grund av bristande erfarenhet. De ser också att det finns risker för fukt, brand och konstruktion med byggnadsintegrerade solcellerna. Det har medfört att många fastighetsägare i stället väljer att installera solceller ovanpå befintliga tak.

Förbereda demonstrationsprojekt

I denna förstudie har man arbetat med att förbereda ett storskaligt demonstrationsprojekt med byggnadsintegrerade solceller. En viktig del har varit att hitta minst sex pilotprojekt runt om i Sverige för detta ändamål. I anslutning till projekten ska det finnas en referensgrupp med deltagare från olika discipliner.

Fakta

Projekt: Förstudie för ökad användning av byggnadsintegrerade solceller
Utförare: Lunds universitet
Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: maj 2020
Projektslut: december 2021
Projektbudget: 499 345 kr

Projektledare: Luis Ricardo P.C. Bernardo
Energimyndighetens projektnummer: P50373-1

Intresset har visat sig vara stort och det kom in 20 anmälningar på potentiella pilotprojekt. Sex av dessa projekt har blivit utvalda att ingå i två projektansökningar till demonstrations- och forskningsprogram inom Energimyndigheten, för att demonstrera konceptet. Projekten omfattar olika typer av fastigheter, både nybyggda och renoveringsobjekt, och de ligger på olika platser i landet. Ytterligare en viktig faktor i kommande demonstrationsprojekt är att lösningarna som ska demonstreras ska vara replikerbara.

Kompletta system

Nästa steg blir att genomföra demonstration av kompletta system för solcellstak och fasader, vilka ska var anpassade till marknadens olika applikationer. Genom att kunna visa på konkurrenskraftiga och kvalitetssäkrade helhetslösningar kan man bidra till att användningen av byggnadsintegrerade solceller ökar.

Läs mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Byggnadsintegrerade solceller kan minska koldioxidutsläppen av byggnader. Detta genom att man byter från ett passivt byggmaterial till ett aktivt byggmaterial som genererar energi från en förnybar källa.
  • Många fastighetsägare har varit motvilliga till tekniken på grund av bristande erfarenhet och kunskap. Att demonstrera tekniken ses därför som ett viktigt sätt att överbrygga dessa hinder.
  • I denna förstudie har man förberett fullskaliga demonstrationer av ett koncept med byggnadsintegrerade solceller. I studien har man definierat kraven för framgångsrika installationer av byggnadsintegrerade solceller, bildat ett konsortium med olika experter och valt ut projekt där tekniken ska demonstreras.
  • Nu har forskarna bakom förstudien skickat in två projektansökningar för fullskalig demonstration. Demonstrationerna bedöms ha potential att bidra till att användningen av solceller som byggmaterial ökar.

Text: Ann-Sofie Borglund