Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Nils Brown vid KTH har att säga om projektet!

Minskad klimatpåverkan

I takt med att byggnader använder mindre energi, blir klimatpåverkan från byggfasen allt större. I detta projekt har man därför undersökt vad konvertering från fjärrvärme och fjärrkyla till en värmepump inneburit ur klimatsynpunkt, inklusive inbyggda växthusgasutsläpp för tillkomna material för den nya värmepumpanläggningen.

Fakta

Projekt: Ny värmepump – utvärdering ur ett livscykelperspektiv Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan Samfinansiärer: Energimyndigheten, Akademiska Hus, Climacheck, Bengt Dahlgren Stockholm, Fortum Värme samägt med Stockholms stad Projektstart: mars 2015 Projektslut: december 2016 Projektbudget: 1 275 900 kr Projektledare: Nils Brown Energimyndighetens projektnummer: 39701-1

Viktig med hög effekt

Anläggningen som har studerats finns på KTHs campusområde i Stockholm där Akademiska Hus har
installerat en värmepump, för att minska mängden köpt fjärrvärme och fjärrkyla för byggnaderna på området. Projektet visar att det viktigaste ur miljösynpunkt är att kylmaskiner och värmepumpar har högsta möjliga effektivitet (COP), eftersom det påverkar energianvändningen under driftsfasen och fortfarande står driften för den klart största delen av anläggningens totala klimatpåverkan under livscykeln.

Återbetalningstid för klimatpåverkan

Projektresultaten visar också att den inbyggda klimatpåverkan i denna typ av anläggning är liten i förhållande till klimatpåverkan från driften. Beräkningarna tyder på att ”återbetalningstiden” för klimatpåverkan, det vill säga inbyggd klimatpåverkan dividerat med årlig minskning av klimatutsläpp, är cirka 2 år. Detta under förutsättning att medelproduktionsmix används för el och fjärrvärme.

Hur olika energislag miljövärderas, och vad man tror om energimixernas framtida utveckling, har mycket stor påverkan på resultatet. Det går därför inte att dra generella slutsatser från detta projekt och säga att det alltid är en fördel ur klimatperspektiv att installera värmepumpar i en byggnad med fjärrvärme.

Olika utfall

Utifrån ett miljöperspektiv är det en fördel att installera denna typ av värmepumpsanläggning om man använder medelproduktionsmixer för energi. Vid marginalproduktionsmix för el och fjärrvärme är det däremot en fördel att använda fjärrvärme och fjärrkyla. Andra intressanta slutsatser i projektet är att rörsystemet står för omkring 50 procent av den initiala inbyggda klimatpåverkan för hela kyl-/värmepumpsanläggningen och att läckage av köldmedium kan vara en stor bidragande orsak till klimatpåverkan. Det är därför viktigt att minimera köldmedieläckaget och att använda ett köldmedium med så låg klimatpåverkan som möjligt, liksom att använda så korta rörsystem det går.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten

Viktiga resultat
  • Den inbyggda klimatpåverkan i en värmepumpsanläggning är liten i förhållande till klimatpåverkan från driften.
  • Rörsystemet till värmepumpen står för omkring 50 procent av den initiala inbyggda klimatpåverkan för hela värmepumpsanläggningen.
  • Läckage av köldmedium kan vara en bidragande orsak till klimatpåverkan från värmepumpar.
  • Klimatpåverkan vid en konvertering från fjärrenergi till värmepump får olika utfall beroende på hur man värderar
    olika energislag.

Text: Ann-Sofie Borglund