Gå till innehållet

Nyttiggörande av solel i småhus

För att få fler småhustillverkare att satsa på solel är det viktigt att beräkningsverktyg och föreskrifter främjar en sådan utveckling. I detta projekt ska man ta fram schablonvärden som är avgörande vid beräkningar och energideklarationer av småhus med solel. Det saknas idag.

På senare år har intresset för att installera solceller på småhus ökat rejält. Det saknas dock såväl kunskap som detaljerade anvisningar hur energimängden från denna elproduktion ska hanteras vid energiberäkningar och i energideklarationer.

– De som gör beräkningar och energideklarationer får göra kvalificerade gissningar, vilket kan leda till att de kan komma fram till olika resultat, säger Svein Ruud, teknisk expert vid RISE och den som leder projektet.

– Alla borde räkna på samma sätt, och det här är en viktig pusselbit som saknas för att man ska kunna göra det, säger Svein Ruud vidare.

Orsaken till att andelen nyttiggjord el från solceller inte är uppmätt utan måste uppskattas beror framförallt på att det hittills har varit rätt ovanligt med solcellsinstallationer i nybyggda småhus. Men även i nybyggda småhus med solceller saknas vanligen nödvändiga elmätare för att följa upp nyttiggörandet innanför systemgränserna.

Fakta

Projekt: Nyttiggörande av solel i småhus
Utförare: RISE
Samfinansiärer: Energimyndigheten, A-hus, VårgårdaHus Aktiebolag, OBOS Myresjöhus, Eksjöhus, Götenehus, Hjältevadshus, Svensk husproduktion, Älvsbyhus AB, Trivselhus, Anebyhus AB, Trä- & Möbelföretagen, Nibe AB

Projektstart: maj 2020
Projektslut: december 2022
Projektbudget: 1 960 000 kr

Projektledare: Svein Ruud

Energimyndighetens projektnummer: P50422-1

I detta projekt kommer man att samla in sådan mätdata som idag saknas för att ta fram nödvändiga schabloner och beräkningsanvisningar. Mätningar kommer att göras under ett års tid i åtta småhus som samtliga har både värmepumpar och solceller. I projektet deltar också TMF Trä- och Möbelhusfabrikanterna, ett antal småhustillverkare och NIBE, som tillverkar och levererar värmepumpar och solcellspaket till nybyggda småhus. I varje hus kommer man att ha totalt 4-5 elmätare.

Målet är att få fram kunskap om hur stor andel lokalt producerad el från solceller som kan användas inom systemgränsen i Boverkets byggregler vid olika storlek på solcellsanläggning, olika storlek och isoleringsgrad på fastighetens klimatskal samt olika värme- ventilationssystem.

– Att detta saknas idag innebär att det finns en stor osäkerhet kring nyttan med solceller för att klara energikraven i BBR, vilket i sin tur kan minska intresset för att investera i solceller i ett projekteringsskede. Genom att vi tar fram verifierade schablonvärden hoppas vi att fler småhustillverkare vågar satsa på solceller redan vid planeringen, säger Svein Ruud.

Om nya småhus installerar solceller kommer det att leda till en icke försumbar ökning av den förnybar elproduktion. En elproduktion på cirka 1,2 TWh per år till 2045 är inte orimlig att uppnå i småhus uppförda efter år 2020.

Av Ann-Sofie Borglund

Uppdaterad den