Egenproduktion av energi

Forskare från RISE har allt sedan installationsåret 2013 följt och utvärderat driften av det system som förser bostadsrättsföreningen Vårlöken i Kungälv med värme, varmvatten och en del av den el som behövs för gemensamma utrymmen.

Intervju med forskaren

Läs vad Jessica Benson på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har att säga om projektet!

Anläggningen består av tre värmepumpar som matas med energi från solhybrider (PVT-paneler) och bergvärme från borrade hål. En elpanna bidrar vid spetsbehov när värmepumpskapaciteten inte räcker till.

Solen ger värme till värmepumparna

Till skillnad från mer typiska bergvärmesystem ger solvärmen värmepumparna en extra värmekälla. Samtidigt kan borrhålen återladdas. Genom att solhybriderna kyls ökar också effektiviteten i deras elproduktion. Under tidigare projekt utvärderades denna nya lösning, som hör till landets första i sitt slag, genom fältmätning och beräkningar. Denna kunskap har varit till nytta för entreprenörer och installatörer eftersom det hittills inte forskats särskilt mycket kring kombinationer av solhybrider och bergvärme.

Ny kunskap tillämpats direkt

I den senaste etappen har arbetet fokuserat på hur anläggningen ska styras och regleras för att optimera dess energieffektivitet. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att göra framtida installationer av denna typ så bra som möjligt.

Fakta

Projekt: Solhybrid och bergvärme - optimering av systemprestanda Utförare: RISE Samfinasiärer: Energimyndigheten, Energiförbättring Väst AB Projektstart: september 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 998 400 kr Projektledare: Jessica Benson Energimyndighetens projektnummer: 42632-1

Det visar sig att en översyn av befintliga styrstrategier för solkrets, värmepump och borrhål ger vinster. Enkla förändringar gör det möjligt att öka solvärmen betydligt jämfört med idag samtidigt som onödigt pumparbete kan minskas. Vägen mellan ny kunskap och tillämpning har varit exemplariskt kort. Brf Vårlöken och totalentreprenören, Energiförbättring Väst, har aktivt medverkat i projektet och därmed kunnat trimma pilotsystemet allt efterhand som nya erfarenheter dragits. Utöver reglerstrategierna har projektet kastat ljus över vilka lagringsmöjligheter som finns för solenergin samt alternativa borrhålskonfigurationer. Frågeställningar kring egenkonsumtion av solel har också behandlats.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Genom att låta omgivningstemperaturen styra flödet genom hybridpanelerna istället för att, som idag, låta styrande givare mäta hybridernas inloppstemperatur kan solvärmen ökas med cirka 50 procent och därmed minska elpannans bidrag.
  • Onödig pumpdrift, det vill säga värmning istället för kylning av hybriderna vintertid, kan undvikas genom ett tillägg i styrvillkoren för cirkulationspumparna.
  • Bostadsrättsföreningens system består av elva borrhål placerade i en rektangel med 15 meters avstånd. Investeringskostnaden för nya system kan sänkas med färre, men djupare, borrhål i en linje.
  • Brf Vårlöken konsumerar 62 procent av producerad el. Eftersom överskottet säljs med förlust är det lönsamt att öka användningen av egenproducerad solel genom exempelvis lagring eller ett gemensamhetsabonnemang.
  • Säsongslagring av värme i borrhålen bedöms inte vara aktuellt i just detta fall då anläggningens 330 kvadratmeter solhybridpanelyta inte är tillräckligt stor.

Text: Per Eriksson

Obs! Projektet hette tidigare "Optimering av kombinerat solhybrid- och bergvärmesystem".

Fortsättning på E2B2-projekt

I en föregångare till projektet analyserades den alternativa systemlösningen.