Det krävs insatser inom bostadssektorn för att nå en långsiktigt hållbar energianvändning så att klimatmålen kan nås. Att kombinera olika förnybara energikällor är ett innovativt grepp. En sådan kombination kan, som hos bostadsrättsföreningen Vårlöken i Kungälv, vara solhybrid och bergvärme.

Konceptsystemet i Kungälv kom på plats år 2013 och var det första av sitt slag i Sverige där solhybrider, som både ger el och värme, samverkar med bergvärme. Forskare från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har med stöd från E2B2 långtidsundersökt systemets effektivitet.

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

– Vi har ett tätt samarbete med Energiförbättring Väst som har installerat systemet och nu även underhåller det, säger projektledaren Jessica Benson på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Gjorda LCC-kalkyler visar på en lönsam investering. Klart sedan förra studien är också att solvärmen bidrar till att öka värmepumparnas effektivitet. Målet för uppföljningsprojektet, som också stöds av E2B2, är att ytterligare förfina systemet.

I fokus står nu det som hör styrning och reglering till:

– Systemet fungerar bra, men det finns förbättringspotential i allt! Målet är att nå optimal drift och maximerat utnyttjande av solenergin.

Fördjupad kunskap om vilka styr- och reglerparametrar som är centrala för att ytterligare öka effektiviteten är bara en del av projektet. Forskarna tar sig också an frågan om säsongslagring av värme.

Fakta

Projekt: Solhybrid och bergvärme - optimering av systemprestanda Utförare: RISE Samfinasiärer: Energimyndigheten, Energiförbättring Väst AB Projektstart: september 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 998 400 kr Projektledare: Jessica Benson Energimyndighetens projektnummer: 42632-1

Tidigare fältmätningar visade att solvärmen inte bidrog till högre temperatur i bergborrhålen under vintersäsongen. Enligt Jessica Benson beror det sannolikt på att hålen placerats med för stora avstånd för att kunna fungera bra som ett säsongslager.

– Nu ska vi ta reda på mer om hur lagren bäst ska utformas för att kunna magasinera värmeenergi.

Rent praktiskt sker arbetet genom simuleringar samt mätningar i den befintliga installationen. En stor del av den mätutrustning som behövs finns på plats sedan det tidigare projektet.

– Att kunna verifiera resultat från våra simuleringar genom verkliga mätningar i ett system i drift är en stor styrka för oss i arbetet med att samla kunskap kring vilka faktorer som påverkar effektiviteten i detta och liknande system.

Fortsättning på E2B2-projekt

I en föregångare till projektet analyserades den alternativa systemlösningen.

Vägen mellan forskning och tillämpning är exemplariskt kort. Jessica Benson berättar att systemet kommer att trimmas efterhand som nya kunskaper inhämtas.

Idag används elen som produceras av solhybriderna för att driva värmepumparna samt i tvättstuga och trapphus. Till forskarnas uppdrag hör även att kika på vilka möjligheter som finns till ökad egenkonsumtion inom bostadsrättsföreningen.

Intervjun är skriven av Per Eriksson vid projektets början.

Till projektets resultat

Obs! Projektet hette tidigare "Optimering av kombinerat solhybrid- och bergvärmesystem".