Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Magdalena Boork vid RISE har att säga om projektet!

Upplevelsebaserade krav

Dagens standarder för belysning baseras enbart på tekniska krav, såsom ljusstyrka, jämnhet och luminans.
Rapportförfattarna menar att om man även inkluderar upplevelsebaserade krav så kan ljuskomforten förbättras. Men kunskapen om hur upplevda belysningsegenskaper kan beskrivas är begränsad.

I detta forskningsprojekt har man därför arbetat med att utveckla och tillämpa sensoriska metoder på
belysning. En panel bestående av 8 personer har tränats att göra objektiva mätningar av upplevda belysningsegenskaper, det vill säga att bedöma en uppsättning parametrar utan att tycka något om de olika produkterna. Liknande bedömningar görs inom bland annat livsmedelsindustrin, men för belysning
är detta helt nytt.

Resultaten visar att det är möjligt att använda en sensorisk metodik för att genomföra objektiva belysningsbedömningar av armaturer. I projektet kunde man också se att det fanns signifikanta skillnader mellan olika armaturer, både i form av sensoriska och fysikaliska egenskaper såsom läsbarhet och bländning.

Fakta

Projekt: Innemiljö i nytt ljus – metoder för objektiv bedömning av belysning Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, RISE, Thorn Lighting Projektstart: januari 2015 Projektslut: oktober 2016 Projektbudget: 1 983 340 kr Projektledare: Magdalena Boork Energimyndighetens projektnummer: 39707-1

Bättre beställningar på ljus

Den kunskap som har kommit fram i projektet kan på sikt leda till att fastighetsägare och brukare på ett tydligare sätt kan ange vilka ljusmiljöer de önskar, liksom förenkla för belysningstillverkare att utveckla attraktiva produkter för nya marknader och tillämpningar.

Halverad energianvändning

Ur energisynpunkt finns det mycket att vinna på att fler installerar energieffektiv belysning. Exempelvis visar tidigare studier att elanvändningen för belysningen på svenska kontor bör kunna halveras. Rapportförfattarna är därför angelägna om att göra metoder för mätning av upplevda belysningsegenskaper kända inom både belysningsbranschen och fastighetsägare. På sikt bör detta också leda till att energieffektiv belysning även installeras i snabbare takt i andra typer av lokaler till exempel bostäder. För att genomföra en omställning till mer energieffektiv belysning krävs att man inte enbart kan visa på energivinster, utan också att upplevelsen av ljusmiljön och ljuskomforten är positiv.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten

Viktiga resultat
  • Dagens standarder för belysning baseras enbart på tekniska krav. Genom att komplettera dessa med
    upplevelsebaserade krav kan installationstakten för energieffektiv belysning öka.
  • Det finns begränsad kunskap om hur belysning upplevs och hur ljusupplevelsen relaterar till energianvändningen.
  • Detta projekt har utvecklat och tillämpat sensoriska metoder på belysning för att fånga upplevda
    belysningsegenskaper på ett objektivt sätt.
  • Projektet har visat att fysikaliska och sensoriska ljusegenskaper inte alltid följer varandra, vilket pekar på nyttan av
    att inkludera både traditionella och upplevda belysningsegenskaper när man pratar om ljuskvalitet.

Text: Ann-Sofie Borglund