– Tekniken kring solceller är mogen och redo för en bredare marknad, trots det går det trögt. En viktig förklaring är att olika aktörer inom byggbranschen inte snackar med varandra, vilket skapar onödiga barriärer och leder till att tekniken inte når ut. Det ska vi försöka ändra på i det här projektet, säger Peter Kovacs, forskningsingenjör på SP Sveriges Tekniska Institut och den som leder ”Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv” (se bilden).

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

– För tre år sedan installerade SP Energiteknik en elgenerande solavskärmning. Det blev då tydligt att det fanns ett begränsat utbud av produkter, priserna var höga och det fanns stora kunskapsluckor mellan olika aktörer. Det födde idén kring det här projektet, berättar Peter Kovacs.

Fakta

Projekt: Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Solkompaniet Konsult Sverige AB, SOMFY Nordic AB, Svenska Solskyddsförbundet, Svensk Solenergi, Inobi, Kjellgren Kaminsky Architecture, Väst fastigheter, Förvaltning AB, Wästbygg AB, NCC AB, Peab Sverige AB, PPAM.SE SWEDEN AB, Allbohus Fastighets AB, SP, SBUF Projektstart: juli 2015 Projektslut: juni 2018 Projektbudget: 5 737 990 kr Projektledare: Peter Kovacs Energimyndighetens projektnummer: 40842-1

I projektet finns aktörer från institut, akademi, arkitekter, fastighetsägare, företag inom solel samt flera byggentreprenörer. Dessutom medverkar de två branschorganisationerna Svensk solenergi och Svenska solskyddsförbundet.

– Denna mångfald kan leda till ett genombrott för solavskärmning med installationer av solceller, just för att vi tar ett helhetsgrepp. Det har saknats tidigare, säger Peter Kovacs.

Bredden av aktörer gör det möjligt att beakta flera aspekter på solavskärmningslösningar. Stort fokus kommer att ligga på hur aktörernas egna rutiner och processer kan utvecklas för att öka acceptansen och innovation för solavskärmning. Projektet kommer att behandla flera faktorer som påverkar beslut om tillämpning av denna lösning, allt från tekniska och ekonomiska aspekter till planmässiga, estetiska, arkitektoniska och designmässiga upplevelser av lösningen. Det minskar risken för att inplanerade solavskärmningsinstallationer stryks i senare skeden av byggprojekten.

En del av projektet utgörs av att ta fram en ny produkt, vilken förväntas generera flera installationer framöver. Produkten ska omfatta ett genomarbetat monteringssystem som möjliggör kostnadseffektiva installationer med elgenerande solavskärmning. Installationskoncept av detta slag saknas på marknaden idag.

Om solcellsmarknaden Solcellsmarknaden växer kraftigt globalt.

Även i Sverige sker en stor tillväxt med en årlig fördubbling av volymen de senaste fyra åren, men från låga nivåer. Det finns i Sverige cirka 400 solcellsanläggningar över 10 kW. 10 procent av dessa anläggningar är installerade på fasader. I cirka 40 procent av fasadinstallationerna används solceller som solavskärmning. Trots dessa relativt stora andelar i Sverige saknas genomarbetade installationskoncept på marknaden.

I projektet kommer man att genomföra demonstration och utvärdering av 3-4 olika koncept av solavskärmningstekniker, vilket genom att ske på en av SPs fastigheter i Borås.

– Vi kommer att följa upp konceptet genom fysiska mätningar, men också kring estetik, brukarnas upplevelse och inflödet av dagsljus. Projektet har redan rönt stort intresse, vilket bådar gott, avslutar Peter Kovacs.

Text: Ann-Sofie Borglund