Många fastighetsägare arbetar aktivt med energieffektivisering av sina byggnader och har genomfört en rad med åtgärder för att minska energianvändningen. Ett område som dock är outnyttjat i många lokalfastigheter är återvinning av värmen i spillvattnet.

– Att energi från spillvatten inte redan tas tillvara i lokalbyggnader beror många gånger på dåliga erfarenheter bakåt i tiden, exempelvis problem med igensättning av avloppsvärmeväxlare. Det är dessutom brist på goda referenser av nyare installationer, säger Maria Haegermark, vid CIT Energy Management och den som leder projektet.

I detta projekt har man valt att fokusera på energiåtervinning från spillvatten i storkök.

– Vi har i en tidigare förstudie inom Energimyndighetens beställarnätverk Belok sett att det finns ett intresse och ett behov av att undersöka potentialen för energiåtervinning ur spillvatten i storkök, säger Maria Haegermark.

Det finns en osäkerhet vilka energiåtervinningslösningar som lämpar sig för denna typ av lokaler eftersom spillvattnet innehåller stora mängder fett. Den höga fetthalten innebär samtidigt att det finns krav på fettavskiljare, vilket ger särskilda möjligheter. Det behövs bättre kunskap om spillvattens temperatur- och flödesprofil, men också nya och förbättrade energiåtervinningsprodukter som kan fungera i kombination med fettavskiljare för spillvatten.

I projektet ingår sex fastighetsägare med storkök i skolor, sjukhus och restauranger. Man ska i projektet bedöma energiåtervinningspotentialen i dessa storkök genom att genomföra mätningar av spillvattenflöde och spillvärmetemperatur. Man ska bland annat installera temperaturgivare i kökens fettavskiljare. Mätningarna kommer att genomföras under 1–2 veckor per fastighet.

Fakta

Projekt: Energiåtervinning från spillvatten i storkök
Utförare: CIT Energy Management AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Göteborgs Stad, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Kungsbacka kommun, Akademiska Hus Aktiebolag, Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag, AMF Fastigheter AB, Hallands läns landsting, CIT Energy Management AB

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: Februari 2024
Projektbudget: 995 000 kr

Projektledare: Maria Haegermark

Energimyndighetens projektnummer: P51728-1

I projektet ingår även utveckling och utvärdering av olika lösningar för värmeåtervinning från spillvatten i kombination med fettavskiljning.

– Vi genomför en så kallad teknikutmaning, där olika leverantörer med hjälp av skisser får visa på olika tänkbara lösningar där man kombinerar fettavskiljare med värmeåtervinning från spillvattnet. En expertgrupp kommer att göra bedömningar av bland annat energipotentialen och underhållsbehovet, berättar Maria Haegermark.

Därefter kommer man i projektet att hålla ett öppet seminarium för att berätta om dessa lösningar och ambitionen är att genomföra demonstrationer av några av dem under 2022.

– Vi ser ett stort intresse bland fastighetsägarna i projektet, så vi har goda förhoppningar om att det ska gå att installera produkter som kombinerar energiåtervinning och fettavskiljning hos några av dem. Därefter ska vi testa och följa upp dessa anläggningar under 4–6 månader, säger Maria Haegermark.

Efter uppföljningsperioden kommer man att analysera och dra slutsatser av all insamlad information som skett under projekttiden.

Av Ann-Sofie Borglund