Räddningstjänsten Storgöteborg har elva heltidsstationer och de hyr lokalerna med kallhyra, vilket innebär att de står för alla energikostnader och även stora delar av förvaltningen. Liknande upplägg finns i andra kommuner. Om man kan hitta ett strukturerat sätt att arbeta med energieffektivisering i räddningstjänstens lokaler finns det potential att spara mycket energi.

Den lokal som ska ingå i detta projekt ligger i Angered i nordöstra Göteborg och precis som övriga heltidsstationer i Storgöteborg består den av en vagnhall och en tvätthall med flera höga portar, ett logement, en träningsanläggning med duschar och bastu, kontorsarbetsplatser samt kök och vardagsrum.

– Lokalerna är speciella till sin karaktär med tanke på innehållet, att det både är som ett boende, kontor och garage för stora fordon. Dessutom är det personal där dygnet runt, utom vid utryckning, säger Helena Grimm, miljöstrateg på Räddningstjänsten Storgöteborg och den som leder projektet.

– När kommunen har gjort energieffektiviseringsarbete i sina lokaler så har räddningstjänstens lokaler varit så speciella och ansetts så svåra att jobba med att de har undantagits i arbetet, och så ser det ut i många kommuner. Det vill vi nu ändra på genom att ta ett helhetsgrepp om energifrågorna tillsammans med fastighetsägaren, säger Helena Grimm.

Fakta

Projekt: Energieffektivisering med Totalmetodiken initierad av hyresgästen
Utförare: Räddningstjänsten Storgöteborg
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Räddningstjänsten Storgöteborg

Projektstart: Maj 2019
Projektslut: Mars/april 2022
Projektbudget: 667 000

Projektledare: Helena Grimm

Energimyndighetens projektnummer: P47869-1

I projektet ska man använda sig av Beloks Totalmetodik. Det innebär att man arbetar i åtgärdspaket istället för att bara göra enskilda åtgärder. Det som är speciellt i detta projekt är att man vill utveckla metodiken så att den utgår från hyresgästens perspektiv. Till sin hjälp har man forskare vid CIT, Chalmers industriteknik som var de som tog fram totalmetodiksverktyget.

– Vi ska gå igenom och analysera vilken energianvändning som behöver loggas i Angereds brandstation. Därefter ska vi genomföra mätningar och analysera dessa tillsammans med beräkningar och modeller av byggnaderna. Detta ligger sedan till grund för de åtgärdsförslag och de beräkningar som tas fram, säger Helena Grimm.

I projektet kommer man att beräkna vad de olika åtgärderna kostar och hur mycket energi man kan spara. Dessutom ska man ta hänsyn till kalkylränta, livslängd och framtida behov av underhåll vilket sedan ligger till grund för den beräkning som görs enligt Totalmetodiken. Alla åtgärder presenteras i ett internräntediagram där man enkelt kan se hur långt man kan gå med sitt åtgärdspaket sett till lönsamhet och energieffektivisering.

– När projektet är klart kommer vi att testa metoden på ytterligare några av räddningstjänstens lokaler för att se om de är användbara på andra ställen. Vi har sett ett stort intresse hos flera andra räddningstjänster, så målet är att vårt resultat ska sprida sig i landet, säger Helena Grimm.

Resultatet kommer också att vara intressant för andra typer av företag som hyr sin verksamhet i kontor med kallhyra.

Av Ann-Sofie Borglund