Genom att på ett systematiskt sätt arbeta med en ökad digitalisering i fastigheter kan man spara energi och resurser. Utvecklingen bromsas av att fastighetsbolag och så kallade proptechföretag har olika affärslogiker. Fastighetsbolagen är investeringstunga och äger ofta en rad med byggnader. Proptechbolagen, som säljer produkter och tjänster för digitalisering av fastigheter, är däremot ofta mindre, snabbfotade innovationsbolag.

– Min avhandling handlade om tillverkande industrier som kommit långt i sin digitalisering. Där fanns redan för 20 år sedan långt standardiserade affärssystem, vilket medgav att den tillverkande industrins digitalisering kunde gå snabbt. Fastighetsbranschen står nu inför en liknande utveckling men här har standardiseringen av digitala plattformar inte kommit lika långt. Detta försvårar digitaliseringsarbetet, menar Peter Ekman, professor i industriell marknadsföring på Mälardalens universitet, som ska genomföra projektet tillsammans Jimmie Röndell, docent i företagsekonomi.

Fakta

Projekt: Evidensbaserat utvärderingsverktyg för proptech-investeringar (ETPI): för transformation till energi- och resurseffektiva lokaler
Koordinator: Mälardalens Universitet
Projektpartner: Fastighetsägarna Service Stockholm AB

Projektstart: Februari 2022
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 4 502 000

Projektledare: Peter Ekman

Energimyndighetens projektnummer: P2022-00023

– Dessutom är det inte alltid så lätt att snabbt skala upp lösningarna. Så om ett fastighetsbolag prövar en digital lösning som fungerar bra i en fastighet och vill använda den i hela sitt fastighetsbestånd har inte alltid mindre proptechföretag möjligheten att snabbt kunna leverera en lösning till ett stort antal fastigheter, berättar Peter Ekman.

Det finns med andra ord ett glapp vad gäller önskemålen mellan fastighetsbolag och proptechföretag. Detta vill man försöka åtgärda i detta projekt.

– Vi ska göra intervjuer med en rad fastighetsbolag och proptechföretag för att kunna få fram vilka de kritiska framgångsfaktorerna är och vad som driver implementeringen och användning av proptech. Vi ska också ta reda på vilka faktorer som bromsar utveckling, säger Peter Ekman och fortsätter:

– Vi vill även se vad fastighetsbolag respektive proptechföretag anser vara avgörande för utvärdering, beslut och implementering av digitala tjänster.

Därutöver kommer forskarna att undersöka i hur stor utsträckning som proptech kan kopplas samman med energi- och resurseffektivisering. Svaren på dessa frågeställningar ska sedan ligga till grund för det verktyg man ska utveckla i projektet och som ska hjälpa fastighetsbolag att snabbare kunna bedöma potentialen och värdet av en proptechlösning. I projektet ska man även ta fram information till proptechbolag kring vilken typ av underlag som fastighetsbolag behöver för sin beslutsprocess och implementering.

– Därigenom ökar förutsättningarna att fastighetsbolagen och proptechföretagen tillsammans kan snabba på införandet av digitala lösningar som sparar energi och som ser till att fastigheternas resurser används optimalt, avslutar Peter Ekman.

Av Ann-Sofie Borglund