Tidigare projekt visar på att det finns en stor energieffektiviseringspotential genom att optimera de tekniska systemen i befintliga flerbostadshus – särskilt i bostadsrättsföreningar och för mindre fastighetsägare. I en studie inom BeBo framkommer att byggnader ägda av bostadsrättsföreningar generellt har 2,4 grader högre returtemperatur i fjärrvärmesystemet än byggnader ägda av bygg- och fastighetsbolag. Från ett systemperspektiv tjänar både fastighetsägare, energibolag och samhället på att värmesystemen är rätt injusterade. Det leder till minskade kostnader för drift och produktion, men ger också bra inomhusmiljö och minskade koldioxidutsläpp.

– Många bostadsrättföreningar anlitar företag för teknisk förvaltning. Dessa företag ansvarar oftast för att de tekniska systemen fungerar, inte att de är optimerade. Här finns därmed ett glapp, som leder till onödigt hög energianvändning, säger Margot Bratt på WSP, som leder projektet.

Fakta

Projekt: Implementering av Teknisk förvaltning Energi
Utförare: Aff Service AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Aff Service AB

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: Juni 2024
Projektbudget: 1 368 000 kr

Projektledare: Margot Bratt

Energimyndighetens projektnummer: P42464-3

– Det är angeläget att bostadsrättsföreningar, men också mindre fastighetsägare, får tillgång till bra avtal där injustering av energisystemen i byggnaden ingår. Det ska vi ta fram i det här projektet, säger Margot Bratt vidare.

Projektet är en fortsättning på "Demonstrationsprojekt Målstyrd energiförvaltning". I det tidigare projektet utvecklade, demonstrerade och utvärderade man en avtalsmodell för energiförvaltning, vilken var anpassad för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsbolag.

– En viktig slutsats från det projektet var att vi såg att den energikartläggning som utgjorde en viktig del av avtalet var komplicerad och tog tid. Det fick också många bostadsrättsföreningar att inte teckna något avtal, säger Margot Bratt och fortsätter:

– Vi kunde också se att avtalet inte räckte som vägledning för bostadsrättsföreningar, utan de behöver ytterligare stöd. Det har vi tagit med oss i detta projekt.

Fakta

Om bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare tecknar avtalet, som ska tas fram i detta projekt, finns det indikationer på att de kan spara 15–20 procent energi. Detta med hjälp av mindre justeringar i befintlig utrustning. Skulle denna optimering genomföras storskaligt kan man nationellt spara 3 TWh per år – med minimala investeringskostnader.

Det nya avtalet kommer att anpassas efter Aff-koncept, vilket är avtal för fastighetsförvaltning och service. Aff-avtalen är etablerade på marknaden hos både fastighetsägare och leverantörer. Det underlättar därmed för bostadsrättföreningar och mindre fastighetsägare att använda avtalet. I projektet kommer man att ta fram en instruktionsfilm hur bostadsrättsföreningar och fastighetsägare ska använda avtalsmodellen.

För att bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare ska få kännedom om avtalet kommer projektet att ta hjälp av bland andra Energieffektiviseringsföretagen som har en auktorisation för tjänsten "Teknisk förvaltning energi" och energi- och klimatrådgivare i Stockholms stad/län som kan bistå med stöd. Även energi- och klimatrådgivare i övriga landet har visat intresse för projektet.

– Målet är att avtalet ska ta fart och användas av fler. Det kan bidra till att energibesparingspotentialen på omkring 3 TWh/år kan realiseras.

– För den enskilda bostadsrättsföreningen och mindre fastighetsägaren kan optimering av de tekniska systemen innebära lägre energikostnader, men också ett jämnare och bättre inomhusklimat. Det finns därmed många vinster om vi kan få fler att arbeta med detta, avslutar Margot Bratt.

Text: Ann-Sofie Borglund

Avtal för teknisk förvaltning energi

För att underlätta för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare att upphandla energioptimering finns ett avtal/kontrakt för Teknisk förvaltning energi och stöddokument som följer Aff-forums branschstandard för driftavtal.

Hjälpmedel i form av en digital instruktionsfilm för vägledning finns framtaget som beskriver hur arbete med energioptimering kan minska kostnaderna för energi och tillvägagångssätt för att teckna avtal. För de som mer ingående vill veta mer om energioptimering finns en guide.

Både avtal, instruktionsfilm och guide kan fritt laddas ner från Aff-forums hemsida (se kunskapsbanken).

Leverantörer av energioptimering återfinns till exempel via:

  • Föreningen Energieffektiviseringsföretagen (Eneff) är en medlemsstyrd intresseorganisation som organiserar leverantörer och auktoriserar företag inom energieffektivisering, däribland Teknisk förvaltning energi.
  • I Guide för energioptimering finns en marknadsöversikt med exempel på leverantörer.