Det finns en stor potential att energieffektivisera i flerbostadshus genom att optimera befintliga system. Störst är potentialen i flerbostadshus som ägs av bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare.

Intervju med projektledaren

Läs vad projektledare Margot Bratt, WSP, har att säga om projektet!

I tidigare projekt har man konstaterat att många av ägarna till dessa flerbostadshus anlitar företag för teknisk förvaltning, men i dessa avtal ingår sällan att optimera de tekniska systemen. I detta projekt har man tagit fram ett nytt avtal för teknisk förvaltning av energi. Syftet med det nya avtalet är att det ska underlätta för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare att upphandla tjänster för energioptimering.

Avtalet är anpassat till Aff-forums branschavtal. Aff-avtalen är etablerade på marknaden hos både fastighetsägare och leverantörer. För att underlätta för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare att teckna avtalet och lära sig mer om hur arbetet med energioptimering kan minska kostnaderna för energi har man även tagit fram en vägledning i form av en digital introduktionsfilm och en guide. Avtal, introduktionsfilm och guide kan utan kostnad laddas ner på Aff-forums hemsida.

Fakta

Projekt: Implementering av Teknisk förvaltning Energi
Utförare: Aff Service AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Aff Service AB

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: Juni 2024
Projektbudget: 1 368 000 kr

Projektledare: Margot Bratt

Energimyndighetens projektnummer: P42464-3

Under projektet har HSB har anpassat sitt tidigare energiavtal så den överensstämmer med Aff-forums branschavtal för teknisk förvaltning energi. En uppföljning av energivändningen i 33 av dessa föreningar visar att de i genomsnitt minskade sin totala energianvändning för värme och fastighetsel med 12 procent, vilket motsvararar 7,4 GWh.

Om alla Sveriges bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare (vilka uppskattas uppgå till 30 000) skulle minska sin energianvändning på motsvarande sätt skulle det leda till en minskning av landets totala energianvändning med 6,7 TWh per år.

Läs mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Ett nytt avtal är framtaget inom teknisk förvaltning energi och är särskilt riktat till bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare.
  • Det nya avtalet är anpassat till Aff-forums branschavtal och har extra fokus på att de tekniska systemen för energi ska bli optimerade.
  • En uppföljning av HSB-föreningar, som använt det nya avtalet, visar att dessa föreningar minskade sin energianvändning av värme och el med 12 procent. Detta utan att göra stora investeringar eller att behöva ge avkall på inomhuskomforten. Det handlar i stället om att optimera de befintliga systemen.
  • I projektet har man tagit fram en vägledledning i form av en digital introduktionsfilm och en guide. För att fler ska ta del av det nya avtalet kan det behövas ytterligare informationsinsatser och då framför allt att informera om själva tjänsten och dess nytta.
  • Förutom minskade energikostnader i flerbostadshus finns det även andra vinnare när energianvändningen minskar. Det leder till nya affärsmöjligheter för leverantörer av teknisk förvaltning och innebär en effektivare energiproduktion för fjärrvärmebolagen, men det minskar även miljö- och klimatpåverkan i samhället.
  • En vägledning för energi- och driftoptimering har tagits fram – tryck här för att komma till vägledningen.

Text: Ann-Sofie Borglund