Gå till innehållet

Resultat

Ny vägledning hjälper fastighetsägare i klimatarbetet

Klimatstegen är ett nytt verktyg som har utvecklats för drift och förvaltning av befintliga byggnader. Genom att använda det får fastighetsägare vägledning i det praktiska klimatarbetet.

Sverige har ett klimatmål om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045. Bygg- och fastighetssektorn står för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och den övervägande andelen av dessa utsläpp kan kopplas till drift och förvaltning av befintliga byggnader. För att kunna nå målet är det därför centralt att förvaltare av den befintliga byggnadsstocken bidrar på ett påtagligt sätt. Hittills har dock detta arbete gått alldeles för långsamt. En förklaring är att klimatarbete är en förhållandevis ny fråga för förvaltare av byggnader.

Intervju med forskarna

Läs vad forskarna Åsa Wahlström och Catarina Warfvinge vid LTH har att säga om projektet!

Praktiskt klimatarbete

I detta projekt har forskare vid Lunds tekniska högskola, i nära samarbete med fastighetsägare, utvecklat en metod för att arbeta praktiskt med att minska klimatpåverkan i byggnader. Dessutom har många fastighetsägare deltagit i tester av utvecklingen av Klimatstegen, vilket har gjort att metoden blivit anpassad och användbar för olika aktörer inom fastighetssektorn.

Fakta

Projekt: Ramverk för miljöanpassad förvaltning av byggnader
Utförare: Lunds universitet
Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: maj 2020
Projektslut: september 2023
Projektbudget: 4 000 000 kr

Projektledare: Åsa Wahlström

Energimyndighetens projektnummer: P2020-90028

Klimatstegen baseras på klimatkritiska nyckeltal på 20 olika områden, bland annat energianvändning, köldmedieläckage, vattenanvändning och avfallsmängder. Verktyget visar också i vilken ordning klimatåtgärder ska genomföras för att få en optimal nytta och beskriver hur långt klimatarbetet har kommit enligt Klimatstegens fyra steg – i gång, bra, mycket bra och klimatoptimerad.

Passar alla

En ledstjärna i arbetet med att ta fram Klimatstegen har varit att det ska vara enkelt för fastighetsägare att komma i gång med klimatarbetet och att arbeta enligt denna metod. Det har också varit viktigt att alla fastighetsägare kan börja sitt förbättringsarbete oavsett form av förvaltning eller skick på byggnaden. Enkelheten och att verktyget är till för alla fastighetsägare borgar för att det kan bli en stor spridning av detta arbetssätt.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten nedan

Viktiga resultat
  • Klimatstegen är en vägledning som på ett praktiskt sätt visar hur man kan arbeta med klimatåtgärder i befintliga byggnader och den bygger på 20 klimatkritiska nyckeltal.
  • Klimatstegen visar i vilken ordning klimatåtgärder ska genomföras för att uppnå optimal nytta.
  • Användaren av klimatstegen sammanställer klimatnyckeltalen en gång om året och jämför dessa nyckeltal med föregående år. De används sedan för att planera kommande förbättringsåtgärder.

Text: Ann-Sofie Borglund

Uppdaterad den