Sverige ska till år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. För att fastighetsägare ska kunna klara detta mål är det centralt att de kan mäta, samla och analysera energianvändningen på ett smidigt sätt.

– Det finns idag en uppsjö av data att tillgå, men fastighetsägare behöver tydligare metoder och effektivare verktyg för att använda rätt mätdata och utifrån dem ta rätt beslut kring effektivisering. Det är målet att vi ska få fram detta genom tekniktävlingen, förklarar Josep Termens, energikonsult vid Chalmers Industriteknik och den som leder detta projekt tillsammans med Jens Penttilä.

Bakgrunden till tekniktävlingen är förstudier som har genomförts av Energimyndighetens fastighetsnätverk Belok och BeBo, där man identifierade ett tydligt utvecklingsbehov av programvaror för energiuppföljning.

– I förstudierna framkom att det är viktigt med användarvänlighet och att det bör finnas intelligenta funktioner som kan hjälpa användaren. Idag har man som energistrateg visserligen tillgång till mängder med energidata, men för att underlätta behöver programmet visa var i fastighetsbeståndet det kan finnas potential för energieffektivisering, säger Josep Termens.

Totalt är det omkring 100 krav som ska tillgodoses av tävlingsbidragen. Kraven är framtagna utifrån önskemål och behov från en referensgrupp bestående av ett 20-tal fastighetsägare.

Fakta

Projekt: Tekniktävling energiuppföljningssystem
Koordinator: Fastighetsägarna Sverige
Projektpartner: Akademiska Hus AB, AMF Fastigheter AB, Castellum AB, Göteborgs kommun, Higab AB, HSB Bostad AB, Hufvudstaden AB, Kopparstaden AB, Skolfastigheter i Stockholm (SISAB), Statens Fastighetsverk, Willhem AB, Västra Götalandsregionen

Projektstart: Februari 2022
Projektslut: Augusti 2023
Projektbudget: 2 154 800

Projektledare: Josep Termens och Jens Penttilä.

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00212

Tävlingsomgången startade i oktober 2022 och kommer att pågå fram till 31 mars 2023. Tävlingsbidragen ska bestå av energiuppföljningssystem som ska leva upp till de krav som ställs. Under utvecklingsfasen kommer leverantörerna att kunna ha en dialog med projektledning och expertgrupp.

– I en vanlig upphandling är det ofta uppstyrt vad programmet ska leverera. Vi har valt att ha ett antal öppna krav som visar på ett problem som leverantören ska lösa. Då kan de komma med egna lösningar och vi låser oss därför inte vid specifika lösningar. Att därigenom öka möjligheterna för innovationer är också något som leverantörerna har framfört i förstudierna.

Ytterligare en del i tävlingen, som inte brukar förekomma i upphandlingar, är att man ska utgå från ett och samma fiktivt fastighetsbestånd för att testa alla tävlingsbidrag. Detta är för att göra tävlingen mer rättvis.

Varför krävs det en tekniktävling för att utveckla energiuppföljningssystem?

– Nuvarande program kan vara bra på olika funktioner, men vi upplever inte att det finns en leverantör som klarar alla de krav och önskemål som fastighetsägarna vill ha. Genom att vi samlar en stor beställargrupp räknar vi med att påverka utvecklingen av dessa program på ett bra sätt och där ser vi att en tävling är ett effektivt sätt att göra detta, säger Josep Termens.

En totalvinnare kommer att utses, men det kommer även att koras vinnare i olika segment för tre storlekar på fastighetsbestånd. Tävlingsbidrag kan dessutom få hederutnämnande om det på ett mycket bra sätt löser ett specifikt problem. De vinnande bidragen kommer att visas upp på tre branschmässor under våren och hösten 2023.

– Det finns ingen garanterad affär för de bolag som vinner tävlingen, men eftersom de löser ett problem för fastighetsägare och kommer att få mycket uppmärksamhet för sina lösningar tror vi att det kommer att generera affärer, säger Josep Termens.

Ladda ner

Läs mer

Artikel i NyTeknik

Artikel i Förvaltarforum

Artikel i Energi & Miljö

Pressmeddelande Fastighetsägarna

Text: Ann-Sofie Borglund