Intervju med forskaren

Läs vad Sofia Stensson, forskare vid RISE, har att säga om projektet!

Mätmetoder och resultat att lita på

Trots att karuselldörrar är en vanlig dörrkonstruktion, finns det väldigt få studier kring energiförlusterna jämfört med en skjutdörr. De studier som har gjorts visar dessutom motstridiga resultat och resultaten är inte speciellt lättillgängliga för arkitekter, konstruktörer och fastighetsägare. Det har därför funnits en stark drivkraft i detta projekt att verifiera de mätmetoder som används och att resultaten är tillförlitliga.

I projektet har fokus legat på att uppskatta luftutbytet som orsakas av karuselldörrens rotation. RISE har, tillsammans med Assa Abloy, genomfört fullskaliga mätningar av tre olika storlekar av karuselldörrar. Där har man undersökt effekterna av hur dörrens storlek, temperaturskillnaden och dörrens hastighet påverkar luftutbytet.

Mätningarna visar att det uppmätta luftutbytet påverkas av en kombination av dessa tre faktorer. Den stora dörrens luftväxlingshastighet påverkas däremot inte av dörrens rotationshastighet när dörren roterar med en hastighet högre än två varv/minut. Det beror sannolikt på att tömningen av facket har en viss fördröjning. För den lilla dörren är emellertid både temperaturskillnaden och dörrens rotationshastighet viktiga för luftväxlingshastigheten. Effekten för medeldörren är mellan den lilla och stora dörren.

Fakta

Projekt: Beräkning av luftutbyte genom karuselldörrar
Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden
Samfinansiärer: Energimyndigheten, ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Projektstart: Augusti 2018
Projektslut: Juni 2021
Projektbudget: 1 457 600 kr

Projektledare: Sofia Stensson

Energimyndighetens projektnummer: 46857-1

Karuselldörr mer energieffektiv än skjutdörr

I projektet genomfördes även teoretiska fallstudier, för en enkel kontorsbyggnad, för att visa ett tillvägagångsätt för att jämföra prestanda mellan en karuselldörr och en skjutdörr. Karuselldörren visade sig vara mer energieffektiv än skjutdörren och har potential att minska infiltrationshastigheten med upp emot sex gånger. Det motsvarar en energibesparing på cirka 8800 kWh per år. Metoden för att uppskatta graden av dörranvändning för skjutdörren är dock förenklad, vilket kan påverka fallstudieresultaten. Dessutom har vindeffekten inte inkluderats, utan behöver undersökas i framtida studier.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Luftombytet i en karuselldörr påverkas av dörrens storlek, temperaturskillnad och dörrens hastighet.
  • Mätningar genomfördes på tre olika storlekar på karuselldörrar och den lilla dörren är mest känslig för temperaturskillnaden och dörrens rotationshastighet.
  • Karuselldörren är mer energieffektiv än en skjutdörr och har dessutom potential att minska infiltrationshastigheten upp emot sex gånger, vilket motsvarar en årlig energibesparing på 8800 kWh, för den studerade kontorsbyggnaden.

Text: Ann-Sofie Borglund