Entrén viktig för fastighetens energianvändning

Utformningen av byggnaders entréer, där valet av dörrar är särskilt betydelsefullt, spelar stor roll för fastigheters totala energianvändning. Energiförlusten påverkas av en rad faktorer såsom dörrens U-värde, eventuella otätheter i stängt läge samt – inte minst – det ofrivilliga luftutbyte som sker när dörren är öppen och används.

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Sofia Stensson på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har att säga om projektet!

Trots att entréerna kan ha stor inverkan på en fastighets totala energianvändning saknas faktiskt beräkningsverktyg som vägleder till bästa dörrlösning. Dessutom negligeras inte sällan entréer vid energioptimering av lågenergibyggnader.

Metodik för mätning av energiförluster

Ökad kunskap kring olika dörrtypers energiprestanda bäddar för ett mer underbyggt val. För att åstadkomma bättre noggrannhet i beräkningarna krävs förbättrade analytiska modeller. Det saknas inte kunskap om dörrars U-värde, elanvändning och andra tekniska parametrar. Att inför nybyggnation eller en renovering uppskatta den ofrivilliga ventilationen genom entrédörrarna är däremot betydligt svårare. Därför har RISE-forskarna i detta projekt gått på djupet med att undersöka just förlusterna för olika dörrtyper.

Fakta

Projekt: Entrélösningars energiprestanda Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Frico AB, ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Viametrics AB, ÅFInfrastructure AB, Västra Götalandsregionen, Equa Simulation AB, Ansys Sweden AB, Härryda kommun Projektstart: juli 2017 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 3 582 000 kr Projektledare: Sofia Stensson Energimyndighetens projektnummer: 40845-1

Syftet med arbetet har varit att finna en metodik för mätning och beräkning av olika entrélösningars inverkan på byggnadens energianvändning.

Mätningar skapar förståelse

Rapporten fokuserar på karusell- och skjutdörrar, som idag är de vanligaste dörrvalen för entréer i kontorsfastigheter och i sådana allmänna byggnader där människor kontinuerligt rör sig. Genom att analysera, kombinera och använda befintliga modeller har besparingspotentialen med karuselldörrar kunnat uppskattas. Laboratoriemätningar har ökat förståelsen för de faktorer som påverkar infiltrationsförlusterna. Metoden och tillvägagångssättet som projektet har utvecklat för att uppskatta energiförlusterna genom entréer är användbara för exempelvis arkitekter, projektörer, tillverkare av entrélösningar och fastighetsägare.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • En illa genomtänkt fastighetsentré, där alltför mycket temperad luft försvinner ut genom dörrarna, kan ha betydande påverkan på hela byggnaders energianvändning.
  • Förbättrad kunskap kring det ofrivilliga luftutbytet i olika typer av dörrlösningar hjälper till att skapa säkra, välkomnande och dessutom energieffektiva entrélösningar.
  • Forskarna har i detta projekt fokuserat på att studera automatiska skjutdörrar och roterande karuselldörrar.
  • Resultat från laboratoriemätningar av karuselldörr visar att luftutbytet påverkas mer av rotationshastighet än av temperaturdifferensen.
  • Enligt beräkningsresultaten kan en karuselldörr minska energiförlusten med 60-90 procent jämfört med en skjutdörr, vilket i testbyggnaden innebär en besparing på upp till 26 000 kWh.
  • Gjorda mätningar av karuselldörrar skapar även förståelse kring hur det ofrivilliga luftutbytet påverkas av förändringar från andra parametrar.

Text: Ann-Sofie Borglund