Intervju med projektledaren

Läs vad projektledare Jesper Arfvidsson vid LTH har att säga om projektet!

Att spara energi i byggnader är bra för fastighetsägaren, men är också viktigt för att minska miljöbelastningen som kommer från uppvärmning. Att byggnaden har ett bra klimatskal är centralt för att den ska kunna använda energin på effektivt sätt. Trots detta är det många fastighetsbolag som låter bli att isolera sina äldre byggnader. Orsaken är att invändig isolering av ytterväggar riskerar att leda till fukt- och mögelskador.

I detta projekt har forskare vid Lunds tekniska högskola utvecklat en metodik som visar hur man kan tilläggsisolera ytterväggar på ett sätt som leder till energibesparing och där risken för fuktskador är mycket liten.

Metodiken har utvecklats utifrån de erfarenheterna man har fått fram vid tre fallstudier som ingått i projektet. I rapporten beskrivs mer detaljerat hur metodiken har tagits fram.

Fakta

Projekt: Invändig tilläggsisolering av ytterväggar
Utförare: Lunds universitet
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Vallonbygden AB, Lunds Universitet med flera

Projektstart: Mars 2019
Projektslut: Juni 2024
Projektbudget: 4 252 000 kr

Projektledare: Jesper Arfvidsson
Energimyndighetens projektnummer: P2018-90034

Metodiken bygger på tre steg där man i det första stegen gör en detaljerad statusbestämning av den befintliga byggnaden. I nästa steg tar man fram förslag på åtgärder utifrån vad man sett behöver genomföras i statusbedömningen. De åtgärder som man planerar att göra ska analyseras och riskbedömas med hjälp av beräkningar och riskkurvor för mögeltillväxt. I det tredje och sista steget gör man fortlöpande mätningar av temperaturer och fukt i de punkter och skikt som, man i riskbedömningen, bedömt som viktigast att kontrollera.

Eftersom metodiken utgår från endast tre fallstudier poängterar forskarna att det är viktigt att fastighetsägare som överväger invändig tilläggsisolering att göra en detaljerad bedömning av riskerna utförd av en fuktsakkunnig.

De lyfter också fram att för att för att metodiken ska få spridning och börja användas i stor skala behöver den testas och utvärderas i ett antal objekt.

Läs mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Genom att på ett systematiskt sätt analysera förutsättningar och risker, genomföra mätningar och beräkningar kan man rejält minska risken för fuktskador vid invändig tilläggsisolering av ytterväggar.
  • Metodiken som har utvecklats i detta projekt har sin grund i de utredningar som tagits fram i tre fallstudier som är genomförda på byggnader i Göteborg, Finspång och Uppsala.
  • Metodiken bygger följande tre steg: statusbedömning, åtgärdsförslag samt mätning av temperatur och fukt. I rapporten beskrivs metodiken utförligt.
  • Det finns inte någon standardlösning på hur man ska tilläggsisolera för att minska risken för fuktskador, utan i projektet har man utvecklat en metodik hur man kan jobba på ett systematiskt sätt för att minska dessa risker.

Text skriven av Ann-Sofie Borglund