I dagsläget låter många fastighetsbolag bli att isolera sina gamla byggnader. Det beror på att invändig tilläggsisolering av ytterväggar ofta leder till fukt- och mögelskador samtidigt som fasader med bevarandevärde inte heller går att isolera utifrån.

– Att minska energianvändningen i byggnader är en viktig del i att nå EU:s miljömål. Historiskt sett har det dock ibland blivit stora och kostsamma fukt- och mögelskador vid isolering på insidan av ytterväggar. Så det vågar sig företag i byggbranschen inte längre på, säger Jesper Arfvidsson, professor i byggnadsfysik vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

I samarbete med BeBo har LTH startat ett projekt för att utveckla en metodik som innebär att risken för fuktrelaterade skador kommer att kunna hållas på en acceptabel nivå. BeBo är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus och består av ett tjugotal fastighetsägare från allmännyttan och den privata sektorn.

Fakta

Projekt: Invändig tilläggsisolering av ytterväggar
Utförare: Lunds universitet
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Vallonbygden AB, Lunds Universitet med flera

Projektstart: Mars 2019
Projektslut: December 2023
Projektbudget: 4 252 000 kr

Projektledare: Jesper Arfvidsson
Energimyndighetens projektnummer: P47843-1

En förstudie som Jesper Arfvidsson har låtit göra med cirka 15 länder, som har samma klimat som vårt, visar att problemet ingalunda är begränsat till Sverige. Många av länderna har dåliga erfarenheter av invändig isolering och försöker hitta nya sätt att åtgärda fuktproblemen. Det gör att intresset för LTH:s projekt är utbrett.

– Om vi lyckas minska fuktproblemen skulle ge nya möjligheter för företag i byggbranschen. Om alla byggnader i Sverige med oisolerade ytterväggar kunde åtgärdas skulle det få en oerhört stor inverkan på energianvändningen nationellt.

De nya lösningarna och produkterna kommer att testas i ett antal befintliga objekt, i början med den vanligaste typen av ytterväggar. Såväl temperaturer som fuktigheten på ytor och i luften – på båda sidor av ytterväggarna – kommer att mätas innan, under och efter att åtgärderna har genomförts.

Förutom att BeBo får ta del av resultaten kommer de att spridas till övriga byggindustrin och även internationellt.

– Vi planerar bland annat att inleda forskningssamarbete med Danmark och kommer utbyta erfarenheter med Sydkorea som verkar ha ett bra system för invändig isolering, säger Jesper Arfvidsson.

Av Paula Isaksson